[Statskup- og Novemberpartiet...]

Statskup- og Novemberpartiet vil faa istand Grundlovs og Syttendemaj-Foreninger no, daa dei ser, at det ikkje nyttar med Novemberlaget. Mgbl. fyreskriv no, korleis dei nye Samlagi skal fara aat for aa faa Bonden med seg, og nokot stort djervare veit me ikkje av me hev set. Her er litt til ein Prøve:
           
Pengespørgsmaalet pleier dog vore Bønder at forstaa sig paa. _ Og Den Sverdrupske Majoritets Planer vil kræve Penge og atter Penge (det nye Hærstellet, Juryen, osfr.!) . . . Dette er utvilsomt et af de bedste Argumenter og maa vel udnyttes af de paatænkte Grundlovs- og 17 Maiforeninger. _ Al den politiske Uro koster Penge . . . Hvad kan det i Grunden gavne Bonden eller Arbeideren, om Statsraaderne kommer ind i Thinget eller om dette kan eller ikke kan nedsætte Kommissioner etc.? _ Man maa, eftersom Tiden nærmer sig de næste Valg, inddele Bygden i Kredse, som faa hver sin Forstander, der skal gaa om fraa Gaard til Gaard og tale Folk tilrette og virke paa deres Overbevisning.Slik hev dei gjort ein Gong fyrr, segjer Mgbl., og det gjekk godt; ein Mann (A. B. Rustad) vart send ut, bereiste en Bygd, gik fra Gaard til Gaard og drev igjennem et konstitutionelt (!) Valg.
           
_ Ja, no veit du, Bonde, korleis dei vil taka deg. Dei gjeng ut fraa, at det einaste, du bryr deg um, er Pengar, og at du ikkje hev Meiningar som andre Folk, men at du trur paa den, du sist snakkar med. Enn um du ein Gong imillomaat sagde slike Karar Sanningi?