[Ein norsk Embættsmann...]

Ein norsk Embættsmann, som er sjølvstendig, hev det ikkje stort likare enn ein grim Ælling i ein Gaasedam.
           
Du er ikkje av Ætti! segjer dei andre; du er ikkje som ein av oss! Og Aftenposten segjer, at Mannen bør tenkja yver, um han er verdig til aa vera kongeleg Embættsmann, naar han hev andre Meiningar enn Ministeren. - Mangein ærleg Høgremann gav kanskje Veslefingeren sin, um han kunde faa nokot aa segja paa ein Mann som Skrivar Thomesen i Telemarki. For han er just slik ein sjølvstendig Embættsmann. Han er kongeleg Embættstmann og Republikanar. Slikt hev dei ikkje høyrt Make til i heile Gaasedammen.
           
No tenkte Fædrelandet, at det hadde funnet ein liten Ting aa segja paa Skrivar Thomesen. Han skulde ha vist seg væl ivrig med denne Myrmannsgreida uppi Saude, meinte det. Og Fædrelandet leet upp sin Munn og snadrad og sagde:
           
Sorenskriveren har været tjenstvillig nok til paa selve Tingdagen at udlevere alle 400 Bygselbreve, førend de var indskrevne i Pantebogen og hvad mere er, uden at nogen Bygselmands Navn fandtes i Brevene, og uden at Sorenskriveren i Tinglysningsattesten anmærkede noget om denne væsentlige [Mangel.] Ialfald har denne Fremgangsmaade været brugt ved mange af Brevene, maaske ved alle.
           
- Hadde no dette voret sannt! - Men det var ikkje sannt. V. G.upplyser:
           
Der blev ikke thinglæst 400, men nøiagtig 231 Bygselbreve, hverken færre eller flere. Hvert eneste af disse 231 Bygselbreve var paaført Bygselhaverens fulde Navn, Gaardens Navn, Matr.-No., Løbe-No. og Skyld, revideret og urevideret. I den Stand forelagdes disse 231 Bygselbreve Sorenskriveren til Tinglæsning, i den Stand blev de thinglæst, i den Stand blev de inført i Protokollen, og i den Stand underskrev Republikaneren Thomesen Brevene.
           
-So er dei like nære. Thomesen hev ikkje gjort annat enn han som Skrivar var nøgddtil aa gjera; - og den pene Skrivaren Bødtker, som høyrer so godt heime i Gaasedammen, han hev gjort det same han, daa det galdt Haneborgs Myrmenn.
           
Der er altso ingen Ting aa segja.
           
Ingen Ting! skulde du sjaa so harmelegt?
           
- For dei gav kanskje Veslefingeren sin, um dei fekk nokot aa segja paa Skrivar Thomesen i Thelemarki!