Lysingar.

Qvams Skole.
er tilflyttet den forhenværende Maribogadens Skoles Lokale, Maribogaden No. 11. Alle Middelskolens Klasser er i Virksomhed, ligesaa det etaarige Middelskolekursus for ældre paa Latin- og Engelsklinjen, Latingymnasiets 1ste Klasse og begge Realgymnasiets Klasser. Flere Elever kan nu modtages.
 
 
Vonheim folkehøiskole
begynder igjen 17de okt. for gutter over 18 år. For skolen betales kr. 4 mndl.; men de, som indsender ansøgning med vidnesbyrd om trang, kan fritages for disse. For hus og kost kr. 20 mndl. Lagen og håndklæder må medtages, helst også sengklæder, halvten til dobbelt seng; ellers betales derfor kr. 6 for vinteren. Lærere er I. Bøhn og M. Skard samt O. Sand; Chr. Bruun holder foredrag i gjennemsnit mindst engang om ugen. Den øgede lærerhjælp giver os adgang til at dele lærlingerne i to klasser og til at føre den øverste en del videre i praktiske fag. Indmeldinger inden 1ste okt. til Bøhn, Foldbu, Lillehammer.   
 
 
Folkehøiskolen paa Sagatun
begynder som sædvanlig 1ste November sin Vinterskole for voxne Gutter. Undervisningsfagene er: 1) Fædrelands-og Verdenshistorie, 2) Grundloven. 3) Modersmaal og Retskrivning, 4) Landmaaling. 5) Regning og Udmaalingslære, 6) Geogerafi, 7) Fysik, 8) Bogførsel. Sangøvelser samt Høitlæsning af vore bedste Forfatteres Værker vil i Regelen blive taget udenfor de faste Skoletimer.
           
Prisen for Undervisningen er 8 Kr. Maaneden, for Kost og Logis (med Lys Ved og Sengklæder) 32 Kr. Lagener og Haandklæder maa Eleverne selv have med. Adgang til fri Undervisning vil blive tilstaaet saadanne Gutter fra Amtet, der kan skaffe Attest fra Bygdens Ordfører for Uformuenhed samt for god Vandel.
           
Undervisningen ledes af Undertegnede og to Medlærere. Indmeldelserne sker mundtlig eller skriftlig til Undertegnede.
           
Sagatun pr. Hamar, August 1882.
O. Arvesen.
 
 
White Amerikanske Staalsymaskiner
 
sælges med Patentstativer og nyeste Forbedringer og Hjælpeaparater under 5 Aars Garantiog paa lempelige Afbetalingsvilkaar lige fra 2 Kr. pr. Uge.
           
Naalen er selvsættende, Skytten er selvtrædende, Tøitransportøren arbeider paa begge Sider af Naalen, og er Maskinerne saaledes konstruerede at Slitage kan forebygges blot ved at trække paa nogle Skruer, hvorfor de ansees som næsten uudslidelige.
           
Haandmaskienr (Peerless) af samme gode Konstruktion.
 ***     Agenter ønskes ***
paa alle Steder, og maa Referencer ledsage Ansøgningen. Eneudsælgere i Norge & Sverige
 
A. Sand & Co.,
Toldbodgaden 24, Christiania.
 
           
Fedraheimen.
 
Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og arbeider for Norskdom, Fridomog Upplysning. Bladet inneheld Avhandlingar og Smaastykkje um ymse Dagsspursmaal, dessutan Skildringar, Forteljingar, Folkesegner, Dikt, Nytt, Rispur o. d. Bladet kostar Kr. 2.20 for Halvaaret og kann tingast paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift.: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania. Avissak. Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar Ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Tyrkkeri).
           
I Nr. 22 vart det paatekje ei ny Forteljing: Bondestudentar av Arne Garborg. Dei som tingar Bladet fra 1ste Juli kann faa det som er utkome av denne Forteljingi for 30 Øre.
 
Kristiania.
Nikolai Olsens Boktrykkeri.