[Lysingar]

Dei som ikkje vil hava Bladet lenger, maa segja ifraa i Tide.
 
Fær du ikke Bladet lenger en Maanaden ut, so er det, av di du ikkje hev betalt.
 
Naar du skriv til Bladet um noko, so skriv tydelegt Namn og Posthus i Brevet, ellest kann me ikkje godt vita, kven du er, elder kvar du er.
 
                       
Lysingar.
 
Fedraheimen 1882.
 
Fedraheimen kjem ut i Kristiania kvar Laurdag og vil som fyrr arbeida for Norskdom, Fridom og Upplysning. Bladet inneheld Avhandlingar og Smaastykkje um ymse Dagsspursmaal, dessutan Skildringar, Forteljingar, Folkesegner, Dikt, Nytt, Rispur o. d. Av Forteljingar vil det i 1ste Halvaar bl. a. innehalda: Guten fraa Gladheim av John Lie og Bondestudentar av Forf. til Ein Fritenkjar m. fl. Bladet kostar Kr. 2.20 for Halvaaret og kann tingast paa alle Posthus. Elder Ein kann senda Brev beint til Kristiania, og daa med Utskrift: Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania. Avissak. Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar Ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Trykkeri).
           
Fedraheimen for 2dre Halvaar 1881 er enno aa faa (Pris Kr. 2.20). Der finn Ein millom mykje annat: Tartuffe, Lystspel av Molière (i Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim; - heile Verket).
 
           
Ein Fritenkjar.
Forteljing
av
Arne Garborg.
(10 ½ Ark; Pris 2 Kr., pr. Post Kr. 2.20).
 
Abc-Bok
ved Andreas-Austlid,
Vestmannalagets Utgaava, J. W. Eides Forlag kostar 25 Øyror innb.
            4 Bøker fritt i Posten . . . Kr. 1.00.
            12 - i - . . . 2.50.
            25 - i - . . . 5.00.
naar ein sender Pengarne i betalt Brev til Bokprentar J. W. Eide, Bergen.
 
           
Syn og Sagn.
           
Af dette Blad, som udgives af S. Knutsen, og nærmest er beregnet for Ungdommen, udkommer hver Maaned et Nr. afvekslende paa 8 og 16 Sider Prisen med Postpenger 30 Øre halvaaret. Det udkomne første Halvaar koster heftet frit tilsendt 40 Øre.