[Av Arne Garborgs Søknad til Thinget um Reisestipendum...]

Av Arne Garborgs Søknad til Thinget um Reisestipendum hev fleire Blad innehallet eit Ordrag, som her skal takast inn med Retting av Misprentingarne i dei andre Bladi:
           
Det vil da formentlig især komme an paa, om mit hidtidige Forfatterskab kan antages at indeholde Fremtidsløfter af en saadan Beskaffenhed, at det kunde have nogen mere almindelig Interesse at se dem indfriede. Nu har mine Livsforhold hidtil ikke gjort det muligt for mig at samle mig til større Frembringelser. Jeg har maattet arbeide hurtigt og spredt. Og Emnerne har jeg maattet tage eftersom de mere tilfeldigt bød sig frem. Alligevel tror jeg at kunne sige, at jeg har vundet en vis Anerkjendelse. Det har været udtalt offentligt, tildels af ganske kompetente Mend, at jeg ikke er uden Forfatterbegavelse. De Smaating, jeg hidtil har kunnet udgive i Bogform (Studier over Ibsens Keiser og Galileer, Den nynorske Sprog- og Nationalitetsbevægelse, Ein Fritenkjar, Forteljing) er i det hele taget blevne gunstigt bedømte, tildels ogsaa i danske og svenske Aviser. Tiltrods for de ugunstige Forholds, under hvilke jeg har arbeidet, synes det altsaa at være blevet en Mening, at jeg som Forfatter har gjort, hvad man kalder en lovende Begyndelse. Jeg skal sluttelig henvise til vedlagte Udtalelser fra sagkyndige Mend. Og saa faar det blive Stortingets Sag at dømme om, hvorvidt den Begavelse, hvoraf jeg antages at være i Besiddelse, er af den Art eller Betydning, at dens Udvikling bør støttes paa den her omsøgte Maade.