[Lysingar]

Dette Nr. er det siste, som dei Tingararne i Amerika fær, som ikkje hev betalt. Den Mann i Chicago, som hittils hev vore Kommissjonær for Bladet, vil ikkje lenger vera det, so no maa Tingararne senda Bladpengar til Ekspedisjonen. For 1 Dollar fær dei Bladet i 8 Maanar. For Aaret kostar det i norske Pengar 5 Kr. 30 Ø .
 
                       
Lysingar.
 
Paa mit Forlag er udkommet:
           
Om Aarsagerne til Haarets Affald og tidlige Graanen samt Forholdsregler til Forebyggelse og Helbredelse af disse Onder. Tredie Oplag. Pris 40 Øre.
           
Foruden de talrige rosende Udtalelser i Pressen om denne Bog kan nævnes en længere Anbefaling af Corpslæge Schønheuder.
 
Tidligere er udkommet:
           
Om Manddommens Gjenerholdelse. Anvisning til selv at tilberede og anvende Midler, hvorved Tusinder som forgjæves have søgt Lægehjælp ere blevne helbredede for Følgerne af Selvsvækkelse, Impotens, Pollutioner, hvidt Flod, Blegsot, Gulsot, Gigt, Rheumatisme, almindelig Svækkelse, daarlig Fordøielse, Hovedpine, Søvnløshed. Af en Menneskeven. Andet Oplag. Pris 1 Krone + Porto 20 Øre.
           
De talrige Taksigelser, som i den korte Tid siden første Oplag udkom, ere indløbne til Forfatteren, taler tilstrækkeligt for Bogens Fortrinlighed.
           
J. Kongesund, Ringsaker.
 
           
N. J. Sørensen,
Overretssagfører,
Askim i Smaalenene.