Storthinget vil svara.

Præsident Sverdrup framsette den 2dre Juni Promulgationsforslaget med desse Ord:
           
Jeg opfylder en alvorlig, men uafviselig Pligt, naar jeg som Repræsentant for et stort Valgdistrikt og som en af de ældste Tingmænd fremsætter for Stortinget det Forslag, jeg nu skal oplæse. Det er tilblevet og affattet under Konferense med flere Tingmænd. Forslaget lyder saaledes:
           
Stortinget erklærer og bestemmer som følger:
           
Stortinget har under Tilslutning til gjentagne Beslutninger af Folkets Repræsentanter og i Overensstemmelse med Grundlovens § 112 vedtaget en Grundlovsbestemmelse angaaende Statsraadernes Deltagelse i Stortingets Forhandlinger, saalydende: Naar Stortingets Forhandlinger overensstemmende med Grundlovens § 74 ere aabnede, have Statsministrene og Statsraaderne Ret til at møde i Stortinget og i begge dets Afdelinger og lige med sammes Medlemmer, dog uden at afgive Stemme, at deltage i de forefaldende Forhandlinger, forsaavidt disse holdes for aabne Døre, men i de Sager, som behandles for lukkede Døre, kun forsaavidt det af vedkommende Ting maatte tilstedes.
           
Thi skal denne Bestemmelse gjælde og ubrødeligen efterleves som Grundlov for Kongeriget Norge.
           
Dette greide, mannslege Forslaget kom styrkjande og forløysande etter den lange Uvissa. Sverdrup hev alle gode Menns Takk for det.
           
Forhandlingi av Forslaget er utsett til Maandag den 7de.