[Bøker]

Bøker. Folket i Vaaben. Af A. D. S. Hjort, fhv. Chef for norske Jægerkorps Kristiania. Forlagt av M. Askeland. 1879. Pris: 25 Øre.
           
Um denne Boki skriv Storthingspræsident Sverdrup i eit Fyreord:
           
Nærværende Arbeide er fremkaldt ved et fra mange Hold udtalt Ønske om at erholde en kort og grei Fremstilling af det ved Oberstløitnant Hjorth og Undertegnede (I Sverdrup) for sidste Storthing fremsatte Forslag til Organisation af den norske Armee.
           
Det er fra den mest kompetente Haand og gjengiver med Troskab og Klarhed Grundtrækkene i den Ordning af Landforsvaret, som efter Forslagsstillernes Opfatning er paakaldt av Fædrelandets høieste Interesser og stemmer med Folkets Evne og Tankesæt. Grundloven har opstillet Formaalet, dets Virkeliggjørelse er Folket i Vaaben.
           
Betre Lov kann ikkje Boki faa. Me legg berre til, at daa ho handlar um eit Emne, som vedkjem kvar Mann, og daa ho er so billeg, at snart sagt kvar Mann kann skaffa seg henne, so bør Folket i Vaaben lesast mannjamt Landet rundt, og det just no, daa det store og vandesame Herskipingsspursmaalet er framme og ventar paa Dryfting og Avgjering fyr Aalvor.