Søndagsbladet,

 
Ugeskrift for Skolen og Hjemmet, udkommer i Sandefjord 1 Gg. ug. Det redigeres af forhenv. Skolebestyrer Kristensen og indeholder især længere og kortere Fortæll. (2 a 300 om Aaret, tildels oversatte fra de bedste udenlandske Blade og Skrifter for Børn og Ungdom,) dernæst Gaader og Sange. Naar Hensyn tages til Bladets rige Indhold, fine Papir og de vakre Billeder, det vil faa i 79, er det meget billigt; det koster med Porto forskudsvis 50 Øre Kvartalet (2 Kr. aarl.) Subskribentsamlere faar hvert 6te Bl. frit, Kommissionærer højere Rabat. Bladet, der kan bestilles til hver Tid paa alle Postanstalter, sendes nøjagtig og til bestemt Tid.
 
Enhver ny Abonnent, der paa engang betaler for hele 79, faar et Kvt. af 78 gratis, og
           
Enhver, der samler Abonnenter og indsender Betaling for disse fra 1/ 1 79, faar for hver 5 nye Abonn. foruden det alm. Frieksempl. tillige Aargangene 77 og 78 gratis, saalangt Oplaget rækker. Oplaget af disse Aarg. og navnlig af 79, der egner sig godt til Indbinding, er meget stort.
           
Af de mange Anbefalinger, Bladet under dets tidligere, tildels vildledende Navn ”Søndagsskolebladet” har faaet, hidsættes:
           
Jensen, Lærer (Danmark): Et særdeles godt redigeret Blad, velvalgte, lærerige, livlige Fortællinger.
           
Windingsstad, Kirkesanger: Righoldig Samling Fortællinger, gedigent Indhold.          
Lange, Sognepræst: Dette med megen Skjønsomhed og Dygtighed redigerede, gode og særdeles billige Blad tør jeg trygt anbefale.
           
”Morgenbl.”: Dette Blad, der udgives af en meget dygtig Skolemand, er et passende Blad for – Skolen.
           
Stokkeland, skolebestyrer: Det er mig en fornøielse at kunne anbefale – bladet på det bedste – for almueskolen og hjemmet. Bladet fortjener efter min formening at findes i ethvert hjem og i enhver almueskole, og dets grundkristelige indhold, der særlig er afpasset for barnets standpunkt, er en borgen for, at det vil virke til velsignelse, ikke alene for børn, men også for forældre, lærere og andre.
           
Herr Skolestyrer Stokkelands Anbefaling tiltrædes fuldstændigt af Undertegnede:
Brun,               Høyer,                         Jørstad,            Evensen,
 Sognepræst.    Sognepræst.     Sognepræst.     Cand. theol.
           
Jakobsen,        Pedersen,         Wold,              Carlsen,
Skolebestyrer. Skolebestyrer. Kirkesanger.     Kirkesanger.
           
Nilsen              S. Pedersen,    L. Pedersen,    Berg,
Kirkesanger.    Lærer.             Lærer.             Lærer.
 

 

Frå Fedraheimen 14.12.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum