Lærarpostar.

 
Ved Kr.ania Aalmugskular: 3-4 faste og 12-15 Millomtidige Lærarinnepostar. 27 T. Vika. Løn 720 Kr. Aaret; fyr dei faste um 6 Aar 852. Statstilleg (fyr dei faste). Dei fast innsette maa gjera Innskot i ein Vikarkasse (til det Jamne 1 Øyre av kvar full Kruna av Maanadsløni), og i ein Pensionskasse (48 Kr. Aaret elder 720 Kr. eingong fyr alle). Dei som vert innsette millomtidigt, maa ganga fraa att til Utg. av næste Juli, dersom dei ikkje daa vert innsette paa nytt. Hellest maa alle Lærarinnur halda seg etter dei Reglar, som gjeld fyr Kr.ia Aalmugskule. I faste Postar kann det henda, at Ein berre vert innsett paa Prøve fyr eit Aar, og so Fær Posten daa, dersom Ein greider seg godt i Prøveaaret. Søkning (med Upplysn. um Alder, Skuleverksemd, Eksamen, um Ein søker fast elder millomtidig Post elder baade Slagi og um Ein er viljug til aa verta innsett paa Prøve, Attestar, deribland um god Helsa) til Kristiania Stiftsprovsti, er aa senda til Skuleinspektør Jespersen innan Sluten av Novbr.
 
- 2 Lærarp. i Lindaas:1) i Lindaas Hovudsokn; 30 Vikur, fyr det meste fast Skule; 2) i Østreim Anneks; 32 V., Umg. 8 Kr., Statstillegg. Forandringar i Skuletidi kann koma. Berg. Std., Soknepr., 6 V. fraa 15de Okt.
 

 

Frå Fedraheimen 30.10.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum