Lysingar.

 
I Commission hos A. Magnussen, Hamar, er udkommen: Sigurd Sivertson, Mellem fjællene, Pris Kr. 2.50, pr. Post 20 Øre mere.
 
Ullensvangs Folkehøgskule
byrjar igjen for Gutar 25de Oktbr. og held Tak i 20 Vikur. Lærefagi som sedvanleg ved Høgskularne. Skulepengar: 30 Kr. for heile Vintren, 2 Kr. Vika for stuttare Tid enn 15 Vikur.
Johs. Helleland. Arctander. Nils Skaar.
 
Sertrykk av Soga um Peter Schlemihl med Fyreord er aa faa hjaa Boktrykkar Ringvold (Jarnvegsgata 6) og Kasseraren i det Norske Samlag H. Johanson Rusløkvegen 44). 6 Ark. Pris 60 Øyrur. Dei, som tek 5 Bøker, fær den 6te fritt. Den, som sender Pengar til Hr. Ringvolds Trykkeri, fær Boki fritt til-seg-send.
 
Fedraheimen
kjem ut tvo Gonger i Vika. Prisen er den same som fyrr: Kr. 2, 20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet hev no betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meir Nytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So hev det og ein fast Skuleartikkel, som inneheld Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen, Folkehøgskulen og Amtsskulen; ledige Lærarposterm. m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 

 

Frå Fedraheimen 18.09.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum