Lysingar.

 
Folkehøiskole i Seljord.
En Folkehøiskole for yngre Mænd vil under Bestyrelse av Undertegnede og med Lærer P. Pedersen og Seminarist Odmund Vik som Medlærere blive holdt paa Gaarden Bjørge i Selgjord fra 1ste Novbr. til sidste April. Skolen vil foruden almindelige Skolekundskaber (Geografi, Skrivning, Regning, Sang og Landmaaling) særlig lægge Hovedvægten paa at bibrigne et saa grundigt og vækkende Kjendskab til Fædrelandets Historie og Grundlov samt til dets aandelige og materielle Vilkaar i Nutiden, som det antages den opvoksende Slægt behøver for med større Bevidsthed og mere Duelighed at kunne følge med og tage Del i vore Dages Folkearbeide. Af Verdenshistorien vil enkelte af Hovedfolkenes Historie blive meddelt.
 
Skolebetalingen er 2 Spd. maanedlig, naar hele Kurset tages, ellers 2 ½ Spd. Kost og Husrum kan faaes omkring paa Gaardene. Man indmelde sig hos Ordfører J. Telnes eller Kirkesanger O. Sveinson i Selgjord (der tillige vil sørge for at tinge Kost og Logis til dem, der ønsker det), Gaardbr. S. Sundbø i Flatdal, Landh. A. Haukom i Kvitseid, Pastor P. Paulsen i Vinje, Lærer Halvard Midtbøen i Brunkeberg eller Undertegnede.
 
Skolen aabnes med et Folkemøde 1ste Novbr. Efterm. Kl. 4 i Skolesalen.
 
Sagatun ved Hamar, Septbr. 1878.
 
O. Arvesen.
 
 
”Folkevillien”
Udkommer fra næste Kvartal i udvidet Format to Gange ugentlig i Christiania. Det bliver da Landets billigste Blad og kan bestilles paa alle Postanstalter med 80 Øre Kvartalet.
 
 
Fedraheimen
kjem ut tvo Gonger i Vika. Prisen er den same som fyrr: Kr. 2, 20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet hev no betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meir Nytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So hev det og ein fast Skuleartikkel, som inneheld Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen, Folkehøgskulen og Amtsskulen; ledige Lærarposter m. m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 

 

Frå Fedraheimen 07.09.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum