Lærarpostar.

 
Lærarp. i Masfjorden, i Andviks Krins 18 V. og i Sandnæs Kr. 12 V. Umgang. Bergens Stiftsd., Masfjordens Skulekommune til 20de Septbr.
 
- Lærarp. i Snaasen, i Imsdalens Kr. 9 V. og i Vestbygdens Kr. 18 V, i baade Krinsar i leigde Stovur. Umskiping utskild. 8 Kr. Vika, Kost in n. Fraa Midten av Oktb. Trondh. Stiftsd., Snaasens Skk. (pr. Trondh.) 5 V. fraa 3dje Aug.
 
- Lærarp. i Vaade og Ystmark Kr., Malmo Sokn, Beitstadens Prestegjeld. 31-34 V. Løn 8 Kr., Kostp. 4 Kr. fyr V., og dertil fyr Saknad av Husvære o. a. 60 Kr. fyr Aaret. Trondh. Stifsd., Solberg og Malmo Skk. i Beitstaden, 4 V. fraa 14de Aug.
 
- Krinsskulelærp. i Bodø Landsokn. 30-40 (no 34). Løn 8 Kr., Kostp. Kr. 5,60 fyr V.; leigde Stovur. Tromsøy Stiftsd. Bodø Landsokn sin Skk. til Midten av September.
 
- Lærarp. i Morbergs Kr. i Røken. 36 Vikur (seinare kannhenda 38). Løn og Kostp. 14 Kr. fyr V.; Statstillegg. 2 Rom og Kjøk. 2 Maal uppdyrkad Jord. Lønstillegg um 2-3 Aar, soframt dei er nøgde med Læraren. Kristiania stifsd. Røkens Skk. til 18de Septbr.
 
- Lærarp. i Strudlands Kr. Konnesmo Sokn, 12 V., Umgang, fraa 1ste Oktbr. Løn er "det af Amtsformandskabet fastsatte lavmaal" og dertil Statstillegget. Moglege Umskipingar. Kristianssands Stifsd., Konnesmo Skk. 5 V. fraa 12te Aug.
 
- Tridjelærarp. ved Breviks Borgarskule, snarast moglegt. Løn 880 Kr., um 3 Aar 1000 Kr., naar Skulekom. tel til. 33 Timar um Vika. Kristianssands Stiftsd., Breviks Skk. til 20de Septbr.
 
- Lærarp. paa Sjærnerøerne, Anneks til Nerstrand. 30 V., til Skiftes i 3 Krinsar. Umgang. 6 Kr., Statstillegg og Kost in n. Kristianssands Stiftsd., Sjærnerø Skk. til 15de September.
 
- 2 Lærarinnep. i Overhaldens Prestegjeld, Indre Namdals Provsti, ved Krinsskulen. Den eine fær 27, den andre 18 V. Skule um Aaret. Løn 5 Kr. fyr Skulevika og Kost in nat. paa Skulestaden. Fraa Fyrstningi av Okt. Trondh. Stiftsd. i betalt Brev til Overhaldens Skk. innan 10de Septbr.
 
- 1) Kyrkjesongarp. ved Hustad Kyrkja, Bod Prestegjeld. Inntekterne hev voret: 1 Bpd. Havre av kvart skyldsett Bruk, no ikr. 160; Plassmenn, no ikr. 29, betalar 18 Mrk. turr Søkkjenotseid. Dei ministerielle Forretningar og Høgtidsofferet er i dei sidste 10 Aar ikring 52 Kr. i Millomtal. Herattaat høyrer Skulelærarposten i Hustad Krins (27 V., Skulestova og Lærarbustad) og Skarset Krins (12 V. Umgang). Søkjarar fær gjera so vel aa segja fraa, um dei ynskjer den næste Posten. – 2) Lærarposten i Gule Krins (18 V., Stovur og Lærarbustad) og Bergset og Vikene Krinsar (12 V. kvar i leigde Stovur), tilsaman 42 V. Gule og Bergset Kr. ligg nær ved Hovudkyrkja og Bod Fiskever, Vikene i Hustad ei ½ Mil fraa Kyrkja. Billeg Livestad. Løn 8 Kr., Kostp. Kr. 3,20. Amtets Alderstillegg: 80 Kr. um 5 Aar, 120 Kr. um 10 Aar. Statstillegg. Læraren i Gule meinest derattaat aa kunna verta Lærar fyr Aftanskulen i Hovudsokni og Vikene Krins. Umskiping utskild. – Søkn. um Kyrkjesongarp. til Trondheims Bisp, um Lærarpostarne til Trondh. Stiftsd., Bod Skk. pr. Molde innan 4 V. fraa 12te Aug.
 
- 2 Lærarp. i Samnangers Sokn, Os Prestegjeld: 1) 36 V. i Kværnæs, Tøsse og Grønsdals Krinsar og 3 V. paa ein einsleg Bustad. I Tøsse Kr. eiget Skulehus elder fast leigt Rom. 2) 42 V. i Jarlands, Høisæters og Langelands Kr. – Løn 8 Kr. og Kostp. Kr. 3,20 fyr Vika. Os Skk. til Utgangen av næste Maanad.
 

 

Frå Fedraheimen 24.08.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum