Namnebotssaki i Thinget.

 
(Framhald.)
 
Or Komite-Innstillingi:
               
I Henhold til den norske Regjerings Indstilling af 2den April d. A., bifaldt ved Kongelig Resolution af 11te næstefter, er en Kommission nedsat med det Hverv at foretage den omhandlede Revision. Naar Komiteen – uagtet saaledes Sagen allerede er sat i Gang – har troet ikke at burde tilbakeholde ovenanførte Bemærkninger, har dette nærmest sin Grund deri, at den Erklæring fra Professor Rygh, hvorpaa Kommissoriet hviler, forekommer den at have med Hensyn til de hyppigst forekommende Navne lagt en maaske overveiende Vægt paa Vanskelighederne ved at finde de rette Former og som Følge deraf opstillet et snævrere Program end Komiteen finder ønskeligt. Hvad der bør opsøges opnaaet er – visselig ikke at restaurere gamle Former; det vilde være at øve Vold paa den historiske Sprog- og Lydudvikling – men under Iagttagelse af de mange Hensyn, der her gjøre sig gjældende, at søge Skrivemaaden saavidt muligt i de større Træk bragt i Harmoni med Udtalen, de Tilfælde selvfølgeligt undtagne, hvor denne erkjendes at være kommet paa Afveie eller hvor praktiske Hensyn maatte stille sig iveien. Hvilken Mening man end har om Skriftsprog og Folkesprog, tør det fra alle Kanter antages anerkjendt, at Stedsnavnene i mange Retninger indtage en særskilt Plads, og at disses Overensstemmelse med Udtalen har sin selvstændige praktiske og historiske Betydning.
               
Komiteen undervurderer ikke de mange sproglige og praktiske Vanskeligheder ved Arbeidet; heller ikke betvivler den Kommissionens videnskabelige Kompetence eller dens Kyndighed og Interesse for Sagen – kun formener den at der vilde kunne gjøres noget Mere end i Kommissoriet antydet, og den har derfor villet præcisere det efter dens Mening rigtige Udgangspunkt med større Styrke og Bestemthed.
               
En af Professor Rygh i et av vore offentlige Blade (Mrgbl. No. 153 A d. A.) senere leveret Redegjørelse synes ogsaa at stille i Udsigt at det leverede Program under dets Gjennemførelse vil blive givet en Udvidelse, der i det Væsentlige vilde nærme denne til, hvad Komiteen har søgt at antyde. Komiteen skal endnu alene bemærke, at denhar tænkt sig at Kommissionen for at vinde det ønskelige Materiale og navnlig for at undgaa Gjentagelse af Feil, der maatte være indkomne i Matrikulen, vil finde det nødvendigt at sætte sig i Forbindelse med lokale Myndigheder. Ved at oversende en trykt Liste over Gaardsnavnene til de forskjellige Herredsstyrelser med Opfordring om at afgive Oplysninger, vilde antagelig alt fornødent i denne Retning kunne opnaaes.
               
Ved Matrikulens Redaktion vil der direkte ikke være Adgang til at behandle Andet end Gaardsog Præstegjelds- samt Herredsnavne. Navnene paa Øer, Fjorde, Fjelde og Bygdelag, der ofte maa benyttes paa Prent og i Skrift, ville være udelukkede fra denne Revision. At revidere disse Navnes Skrivemaade vil ogsaa være uoverkommeligt, maaske ogsaa i mange Tilfælde temmelig upraktisk, men Komiteen kan dog i denne Forbindelse ikke undlade at udtale et Ønske om, at der ved de Kartarbeider, der foregaa under Statens Opsyn og paa dens Bekostning maa blive taget alt fornødent Hensyn til at Navnene skrives i Overensstemmelse med ovenanførte Antydninger paa en konsekvent og rigtig Maade.
               
Komiteens Medlem Professor Aschehoug slutter sig i Et og Alt til den af Professor Rygh lagte Plan for Arbeidet, saaledes som den er udviklet i den af Komiteens Flertal paaberaabte Artikel. - -
               
Professor Aschehoug tiltræder Komiteens Ønske om, at man søger Veiledning hos Herredsstyrelsen.
               
Komiteens Medlemmer Bøhn og Ellingsen ere tildels enige med Professor Aschehoug, dog saaledes at de ville have udtalt, at der efter deres Opfatning ingen betydelig Forskjel er mellem Komiteeflertallets og Professorens Anskuelser.
               
I Henhold til det Anførte giver Komiteen sig den Ære at indstille til Storthinget at fatte følgende
 
Beslutning:
 
Den af Christopher Bruun, Ingvar Bøhn, Per Bø, Frits Hansen og Chr. Janson ved Repræsentanten Liestøl m. Fl. indgivne Forestilling angaaende Skrivemaaden af Gaardsnavne, Bygdenavne og andre Stedsnavne bliver tilligemed nærværende Indstilling at oversende til Regjeringen.
 
Christiania, i Konstitutionskomiteen, den 14de Juni 1878.
 
O. Richter,                            J. Olafssen,
Formand.                               Sekretær.
 

 

Frå Fedraheimen 03.07.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum