Kristiania, den 2dre Juli 1878.

 
Tilskotet til Vonheims Folkehøgskule vart negtad av Kristians Amtsthing etter eit kvasst Ordskifte Fredagen den 28de Juni. Røystetaletvar 15 ½ mot 9. Hovudstykkjet i Innstillingi fraa Skulenemndi lydde so – det vilde visst tapa seg, um det vart umskrivet -:
 
"Idet bemærkes, at Komiteen af forskjellige Aarsager ikke behandler Sagen udførligt, skal den under Henvisning til den af forrige Aars Amtsformandskab skeede Udtalelse, hvorefter Amtsskolens Plan m.m. er angivet som Forbillede, særlig fremhæve Folkehøiskolens eiendommelige, fra Amtsskolens ganske forskjellige Undervisningsmaade, der formentlig ingen Borgen giver for, at Eleverne virkelig tilegne sig det nødvendige Kundskabsforraad; fremdeles at et Fag af den Betydning som Modersmaalet paa Folkehøiskolen kun indrømmes Plads som Bifag. Man skal ogsaa – uden forøvrigt at indlade sig paa nogen Dom om Sagens Berettigelse i og for sig – tillade sig at bemærke, at det neppe er heldigt, at der paa en saadan Skole arbeides for at fremme en Partisag som Maalsagen.
 
Hvorvel Komiteen nok kunde have ønsket, for saavidt muligt at imødekomme "Vonheims" Folkehøiskole, at indstille paa Gjentagelse af Beslutningen fra forrige Aar, skjønner den dog – efter den foreliggende Redegjørelse fra Skolens Lærere - ikke rettere, end at en saadan Beslutning vilde være frugtesløs, og foreslaar derfor for det ærede Amtsformandskab, at dennegang besluttes: Andragendet indvilges ikke".
 
Eit Mindretal fyreslo, at det skulde latast til 400 Kr. aat Skulen, paa den Maaten at han gav seg inn under dei Vilkor, Storthinget hadde sett fyr aa faa Statstilskot. A. Stenersen, Medlem av Mindretalet, Ordførar i Jevnaker, tok upp Mindretalsforslaget med det Tillegg, at Skulen skulde vera søkt av minst 20; dette samtykte den andre Medlemen av Mindretalet O. Nerby (sydre Aurdal), som likeeins forsvarad Mindretalsforslaget. For dette talad ogso Hvamstad (Gran) og Jørgensen-Veum (Vardal). Fyr Fleirtalsframlaget talad Brandt (vestre Slidre), Skuledirektøren og M . Andersen (øystre Toten).
 

 

Frå Fedraheimen 03.07.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum