Lysingar.

 
Folkemøtet paa Vetlehamar vert haldet 3die og 4de Juli iaar.
 
Lærarmøte paa Vonheim
vert iaar haldet i 2 held kanske 3 Vikur fraa Maandagen den 19de August. Andre Vaksne, Menn og Kvinnor, kann og koma. Fyredrag yver historiske og bibelske Emne. Dagsens Spursmaal vert dryftad i Fyredrag og Ordkast. Skulepengar Kr. 3,00 fyr Vika. Hus og Kost kann Ein faa fyr Kr. 1,20 Dagen, soframt Ein skriv seg inn paa ei Vika iminsto. Detta maa gjerast innan 1ste August i Brev aat I. Bøhn, Foldbu um Lillehammar.
 
Christopher Brun. Ingvar Bøhn.
Frits Hansen.
 
" Søndagsskolebladet",
Ugeskrift for Søndagsskolen, Almueskolen og Hjemmet, udkommer i Sandefjord til hver Søndag, redigeret af A. K. Kristensen. Bladet indeholder mest Fortællinger (2 a 300 om Aaret), hvoriblandt Oversættelser fra de bedste udenlandske Blade, dernæst Vink og Veiledning for Lærere etc. Dette Blad kan bestilles til hver Tid paa alle Postanstalter i Norge, Danmark og Sverige, hvor det overalt, iberegnet Porto, koster 2 Kroner aarlig og betales forud for mindst 1 Kvartal (0,50). Subskribentsamlere faar hvert 6te Blad frit; Skoler og Kommissionærer faar 20, 25 eller 30 % Rabat efter Exemplarernes Antal.
 
Anm. Enhver, der indmelder og betaler for 5 nye Abonn. fra 1/ 7 d. A., faar foruden Friexemplaret 1 Exempl. af 1ste Halvaar 78 gratis.
 
Af de mange Anbefalinger, Bladet har faaet, hidsættes følgende:
 
Stavangers Søndagsskoleforening. "Det har været et føleligt Savn for Søndagsskolen ikke at have et regelmæssigt Blad, der kunde afhjælpe Trangen til gode Fortællinger, som belyser Søndagsevangelierne; thi for de fleste Søndagsskolelærere og Andre, der befatter sig med Børns Undervisning, vil det vel staa som en uomtvistelig Kjendsgjerning, at passende Fortællinger ved Siden af den belærende Udvikling i høi Grad bidrager til at gjøre Undervisningen levende og fattelig for Børnene. Dette Savn søger "Søndagsskolebladet" at afhjælpe, som det forekommer os, paa en meget tilfredsstillende Maade. – Vi anbefaler saaledes indtrængende "Søndagsskolebladet" til alle Søndagsskolens Venner, ligesom vi skulde anse det ønskeligt, om Bladet kunde blive betragtet som Søndagsskolernes Organ, hvortil der af og til indsendtes Beretninger og andre Meddelelser fra de forskjellige Søndagsskoler".
 
"Morgenbladet" (en Prest): "Nærværende Anmelder har havt Anledning til at tale om Bladet med Søndagsskolelærere – og de har været enstemmige i at anerkjende dets praktiske Brugbarhed som god Hjelp ved Undervisningen. Den største Plads indtager Fortællingerne. – Dette Blad redigeres af en meget dygtig Skolemand – er et passende Blad for Søndagsskolen og for Børn i det Hele; jeg tager ikke i Betænkning at anbefale det paa det Bedste".
 
Kirkesanger Larsen, Porsgrund. "Man har Grund til at glæde sig over den værdifulde Hjelp, "Søndagsskolebladet" giver, et Blad, som vi med Tryghed kunne anbefale som godt og skjønsomt redigeret, hvoraf alle Søndagsskolens Lærere og Lærerinder ville have stor Nytte. – Søndagsskolens Lærere ville snart finde, at det er uundværligt. – ligesom de læsende Børn deri vil have en sund og god Søndagslæsning".
 
"Luthersk Kirketidende": "Bladet indeholder hovedsagelig Fortællinger, valgte saaledes, at de passer for Søndagens Texter. Ved Siden deraf kort Udlæggelse af Evgangeliet - samt Vink for Lærere. – Det viser sig at være redigeret med Flid".
 
Sognepræst Lange, Sandherred: "Bladet redigeres med megen Skjønsomhed og Dygtighed, - ligesom dets Indhold paa en heldig Maade er afpasset baade for Børn og Voxne. – Dette gode og særdeles billige Blad tør jeg trygt anbefale til den Udbredelse, det i Sandhed fortjener".
 
Skolebestyrer Stokkeland, Ekersund: "Det er mig en fornøielse at kunne anbefale "Søndagsskolebladet" på det bedste, ikke alene for søndagsskoler, hvorfor det nærmest er bestemt, men også for almueskolen og hjemmet. Bladet fortjener efter min formening at findes i ethvert hjem og i enhver almuskole, og dets grundkristelige indhold, der særlig er afpasset for barnets standpunkt, er en borgen for, at det vil virke til velsignelse, ikke alene for børn, men også for forældre, lærere og andre".
 
Kirkesanger Windingstad, Sandherred: - "Skjønt Bladet nærmest er beregnet paa Søndagsskolen, vil det lige fuldt være til Gavn for Almueskolen og dens Lærere som for Hjemmet. – Som Abonnent har jeg i Bladet fundet en righoldig Samling af Fortællinger, særdeles skikkede som underholdende og belærende Søndagslæsning baade for Ældre og Yngre i Hjemmet. – Bladet har et gedigent Indhold, og jeg vil paa det Bedste anbefale det til Skolelærerne, der gjennem sine Elever har saa rig Anledning til at udbrede det blandt Familierne i deres Skolekredse".
 
Fraa April av
kjem "Fedraheimen tvo Gonger i Vika. Prisen er den same som fyrr: Kr. 2,20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet hev no betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meir Nytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So hev det og ein fast Skuleartikkel, som inneheld Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen; Folkehøgskulen og Amtsskulen; ledige Lærarpostar m m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 

 

Frå Fedraheimen 15.06.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum