Lysingar

 
Lysingar.
 
Fraa April av
kjem "Fedraheimen"tvo Gonger i Vika. Prisen vert den same som fyrr: Kr. 2, 20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet fær daa betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meir Nytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So fær det og ein fastSkuleartikkel, som skal innehalda Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen, Folkehøgskulen og Amtsskulen;ledige Lærarposterm. m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 
 
Forskole for seminariet.
For dem, der maatte ønske at gjennemgaa et forberedelses-kursus for seminariet, har undertegnede bestemt sig til at sætte en skole igang, saafremt det fornødne antal aspiranter melder sig. Skolen vil i tilfælde begynde 1ste mai og vare i 2 maaneder og undervisningen foregaa paa seminariet i 4 daglige eftermiddagstimer. – Betalingen, 30 kroner for det hele kursus af hver elev, erlægges ved dettes begyndelse. Kost og herberge vil være at faa i byen for omkr. 32 kr. maanedlig.
 
Inmeldelser, ledsagede af opgivelse af alder samt vidnesbyrd om kundskaber, indsendes inden 20de April.
 
Kristianssand seminarium 20de Marts 1878.
P. A. Skjefveland,
seminarlærer.
 

 

Frå Fedraheimen 03.04.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum