Lysingar

 
Lysingar.
 
Fraa April av
kjem "Fedraheimen"tvo Gonger i Vika.Prisen vert den same som fyrr: Kr. 2, 20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet fær daa betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meir Nytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So fær det og ein fastSkuleartikkel,som skal innehalda Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen, Folkehøgskulen og Amtsskulen;ledige Lærarposterm. m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Me vonar no, ut alle, som likar Bladet, elder som daa vil hava eit Maalblad, vil gjera alt det dei kann, baade med Samling av Tingarar og Skriving til Bladet, so at det kann halda fram med tvo Gonger i Vika.For det maa vera utskilt, at kjem det ikkje Tingarar nok til at Bladet kann betala seg, so skal me hava full Rett til aa knipa det inn att til berre ein Gong i Vika, slik som det er no.Paa andre Vilkor kunde me ikkje vaaga slik ei Utvidking.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 
Vestmannalaget i Bergen
lovar100 Krunorfyre den beste ABC-Bok paa Landsmaalet. Handskrifter maa vera innsende innan 1ste September
 
Hugs paa, at dersom Pengarne fyr næste Fjordung ikkje er komne til Sluten av Marts, so vert det Stans i Bladsendingi, til dess Pengarne kjem.
 

 

Frå Fedraheimen 23.03.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum