Lysingar.

 
Fraa April av
kjem "Fedraheimen"tvo Gonger i Vika.Prisen vert den same som fyrr: Kr. 2,20 fyr Halvaaret (elder Kr. 1, 10 fyr Fjordungaaret) med Postpengar og alt.
 
Bladet fær daa betre Rom til nokot av kvart; serleg kann det fortelja meirNytt, so at Folk vil kunna hjelpa seg med Bladet i den Vegen. So fær det og ein fastSkuleartikkel, som skal innehalda Tidender (og andre Stykkje) um Aalmugeskulen, Folkehøgskulen og Amtsskulen;ledige Lærarposterm. m. Hellest vil det som fyrr innehalda: Utgreidingar um ymse Ting, Politik, Reise- og Naturskildringar, Forteljingar, Segner, Dikt, Rispur o. d. Gode Menn er med og skriv.
 
Me vonar no, ut alle, som likar Bladet, elder som daa vil hava eit Maalblad, vil gjera alt det dei kann, baade med Samling av Tingarar og Skriving til Bladet, so at det kann halda fram med tvo Gonger i Vika.For det maa vera utskilt, at kjem det ikkje Tingarar nok til at Bladet kann betala seg, so skal me hava full Rett til aa knipa det inn att til berre ein Gong i Vika, slik som det er no.Paa andre Vilkor kunde me ikkje vaaga slik ei Utvidking.
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878.
 
 
Aarsmøte i Det norske Samlag
Onsdag 20de Marts Kl. 8 ½ um Kvelden, i Studentersamfundets Restauration. Val paa Styre m. m., og so eit Par andre, helder vigtige, Saker, som skal avgjerast. Kom mange.
 
 
Symra –Tysdag 19 Arbeidersamfundet.
 

 

Frå Fedraheimen 16.03.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum