Fyrr paatænkte Verk [1874]

Norske Ordsprog, ny Utg. Hertil mange Tillag, sosom fraa Nordland, Selbu, Hallingdal.
Namnebok. Etter Norske Folkenavne, i Folkevennen 1855.
 
Maalbot. Greiding um Samhøvet imillom Dansk og Norsk. Myket etter Upplaget til ein Fortale til N. Grammatik fraa 1862.
 
Um vaar Landslydska. Ymse Tilemningar fraa fyrre Aarom (1871-72).
 
Heimsyn. Samdrag av dei fyrste aalmennaste Vitmaalom.Ymse gamle Tilemningar um Skapnaden, Landlæra, Folkeskipnad &c.
 
Barnebok. Fyrekunnskap um Tale og Skrift. Ymse gamle Tilemningar.
 
Livsminne. Umhøve i Heimbygdom (1813 &c.). Tilstand med Kunnskapen. Strøms Minne, Aarflot &c. Fyrste Skulegang. Uheppna med Arbeidet. Leselyst. Freistnad med Skulen o.s.fr.
 
Ny Utgaave av Lesebok i Gamall Norsk?
 
Uppteikningar til ei dansk-norsk Ordbok.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009