1845 oktober-desember

Oktober
1. og 2. Ordnet adskillige Optegnelser.
3. Begyndt: Ny Samling af Materialier til en norsk Orddannelseslære. Færdig den 11.
14.-15. Ordnet en Samling af guldbrandsdalske Ord.
16.-20. Forklaringer og Tillæg til samme.
Den 19. talt med Bernt Aakre og Jakob Ringdal.
21.-24. Nyt Gjennemsyn af Molbechs Dialektordbog.
25. Skrevet til Maurits Aarflot.
26.-31. Forskjellige Materialier til Grammatiken. 
 
November
1.-2. Ordnet adskillige Optegnelser og gjort Forberedelse til Reisen til Trondhjem.
3. Afreist fra Formoe og ankommet til Tofte (2 1/2). Imellem Laurgaard og Haugen gaar Veien over en meget høi Bakke, som kaldes Rusten. Ovenfor denne bliver Dalføret bredere og vakkrere.
4. Ankommen til Fogstuen (mest tilfods), 2 Mile. Veien til Fjeldet gaar langsomt opad igjennem en Skov (Dovremorken). Fogstuens Omegn er meget vakker, og bestaar af store Fjeldsletter.
5. Fortsat Reisen tildeels paa Sneføre til Kongsvold (2 3/4). Fjeldsletter og brede Dalstrækninger til Jerkind, siden en høi Fjeldryg. I Nord sees nogle Fjeldtoppe, kaldte Hetterne, hvoriblandt Sneehætten (Sjoghetta). Jerkind ligger i en Bakke som vender mod Syd, Kongsvold derimod i en liden trang Dal som vender mod Nord.
6. Fortsat Reisen fra Kongsvold til Øvne i Opdal (omtr. 3 3/4). Fra Kongsvold gaar Veien nedad igjennem en trang Dal, dog saaledes at den flere Gange stiger op over bratte Bakker af hvilke den høieste er den saakaldte Vaarstie, hvis søndre Side dannes af en brat Fjeldvæg. Ved Drivstuen er temmelig vakkert, men ogsaa nedenfor denne er veien meget bakket. Opdal er et vakkert Dalføre med store Moer i Grunden, men Veien gaar op og ned igjennem Bakkerne langt ovenfor disse.
7. Reist fra Øvne til Bjerkager (3 1/4). Sneføre. Fure- og Granskov. Store Bakker ved Kongsbroen.
8. Fra Bjerkager til Vollum (3 3/4). Sneføre til Hov, siden haardt og slet Føre.
9. Hvilet paa Vollum (Søndag). Lavt og bakket Land.
10. Fortsat Reisen til Ust (2 3/4). Store Sletter og vakkre Gaarde. Jordfald langs Elven. Fladt Veistykke fra Meelhuus til Ust.
11. Ankommen til Trondhjem (1 1/4), hvor jeg tog Herberge hos O. Sommer.
12. Hos Schwach.
13. Skrevet Brev til Direktionen.
14. [og] 15. Ordnet adskillige Optegnelser og begyndt at reenskrive den guldbrandsdalske Ordsamling.
16. I Domkirken (Provst Angell) og Frue Kirke (Aftensang, Petersen).
18. Hos Rektor Bugge og i den literære Forening.
20. Færdig med den guldbr. Ordsamling. Om Aftenen hos Bugge i Selskab med Schwach, Vullum og Hauge.
21.-22. Istandbragt Ordregister for Agershuus Stift og indført samme i det fælles Ordregister.
23. I Hospitalskirken (PræstenStorm).
24. Begyndt: Koncepter til en Afhandling om Ordbogens og Grammatikens Indretning med Prøver af samme, bestemt til at indrykkes i et Hefte af Videnskabsselskabets Skrifter.
26. I et Møde hos Direktionen.
27. hos Schwach, talt med Sexe.
30. I Frue Kirke, hvor Sognepræst Angell prædikede. Siden i den musikalske Soirée i Borgerklubben (Rostad, Arnstädt). 
 
December
1. Begyndt Indledningen til en Plan for Ordbogen.
6. hos Adjunkt Dons modtaget 75 Spd. som Stipendium for Halvaaret Okt. 45-Marts 46.
7. i Hospitalskirken: Adjunkt Berg.
15. Færdig med Planen for Ordbogens Indretning. 16. Hos Kand. Vullum og Hauge.
17.-21. Skrevet Prøver af Ordbogen.
22. I et stort Selskab i Hotel d'Angleterre (Bugge, Skjelderup, Berg, Otterbeck, Essendrop, Hauge, Vullum, Schwach, Sexe o. fl.). Suus og Duus.
25. til Froprædiken i Domkirken (Kand. Moses).
27. om Aftenen Ildebrand ved Døvstummehuset,
den 29. om Morgenen Brand i Ilen. Ellers taltes der ogsaa flere Gange om Brand, som dog i Tide blev opdaget og forebygget.
31. Færdig med Prøverne af Grammatiken og saaledes med det for denne Gang til Trykken bestemte Skrift.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Øvne] Aune.
- Bjerkager] Berkåk.
- Lorentz Angell (1778-1860), stiftsprost i Trh.
- Sognepræst Angell] Henrik A. Angell.
- Carl J. W. Dons (1810-78), adjunkt ved Trh. Katedralskule.
- Otterbeck] Samuel Otterbech (1813-54), adjunkt i Trh.
- Samuel Moses (1804-63), c. theol. 1835, klokkar ved Domkyrkja i Trh.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009