1843 januar-mars

Januar Maaned
1. var jeg i Stedje Kirke, hvor Thorne prædikede.
5. laant 1. Bind af Iffland (Die Advokaten).
6. var jeg paa Stedje og afskrev Runeindskriften paa Bautastenen sammesteds.
9. skrevet til Maurits Aarflot.
14. modtaget Korrekturark af Fem Viser i Søndmørs Almuesprog fra M. Aarflot, tilligemed Landboaviser og Brev. Samme Dag var jeg paa Kvaale hos O. Flugum.
16. skrevet til Kapt. Daae og til Morits Aarflot. Tilbagesendt det omtalte Korrekturark med Rettelser.
18. færdig med 4. Deel af Ordbogen (Ovìting - stime).
20. faaet Brev fra R. Fagerhol og Landboavis.
22. var jeg i Stedje Kirke hvor Bull prækede.
27. faaet Landboavisen No 1 for 1843.
28. faaet Brev fra Biskop Neumann (af 4/1), samme Dag færdig med 5. og sidste Deel af Ordbogen (stime til øvst).
29. var jeg paa Eggum, og siden paa Hundere, hos Hermund.
30. tilbage fra Hundere.
 
Februar
3. færdig med Udarbeidelsen af Undersøgelse af det indresognske Almuesprog.
4. paa Kvaale hos Ole Flugum.
11. faaet Brev fra Morits Aarflot (af 26. Jan.).
13. foretaget en Reise til Kapt. Munthe. Afreist fra Sogndal K1. 9, ankom til Krogen Kl. 2 1/2.
14. og 15. hos Munthe, hvor jeg læste betydelig meget og fik mange interessante Underretninger. Munthe forærede mig de af ham udarbeidede Karter over "Noregr" og "Noregr, Sviariki ok Danmörk".
16. Afreist fra Krogen (Kl. 10). I Aarøe kom jeg i Samtale med ProprietairMunthe, der viste mig en af ham forfattet Samling af sognske Ord, som han velvilligen laante mig. Ankommen til Sogndal Kl. 6 1/2. Siden hos Lieutn. Leigh.
17. faaet Brev fra Morits Aarflot.
20. og 21. forfattet et Tillæg til Samlingen af indresognske Ord, samt indført de sognske Sagn.
23. hos Hr. Munthe i Aarøen.
25. og oftere havde jeg lange og interessante Samtaler med Hr. Leigh.
27. Forberedelser til Afreise fra Sogndal. Min Samling af indresognske Ord indeholder omtr. 680 Ord, hvoraf jeg har anmærket 176 som ere af nogen Vigtighed.
28. Afreist fra Sogndal til Viig, hvor jeg tog Herberge hos Underoffiseer Reutz. Talt med Lieutn. Rasmussen. Reiseerindringer: Bauterne paa Nornæs, Espen paa Fimbreite og Bjørken paa Slinda, Vangsnæs.
 
Marts
5. i Hopperstad Kirke, hvor Hr. Winsnæs prædikede. Siden talt med Winsnæs og Kandidat Nimb, som gjennemlæste min Grammatik i det søndmørske Almuesprog.
6. hos Klokker Liliendal. Under mit Ophold i Viig var jeg meget stærkt angreben af Forkjølelse og Hæshed.
8. Afreist fra Viig Kl. 9. Tog Natteherberge i Raadsholmen Kl. 8 om Aftenen. Veiret var meget smukt især den første Deel af Dagen.
9. Ankommen til Værholmen Kl. 9 F.m. Derfra til Hellebøen, hvor jeg tog Herberge hos Hr. Parelius. Efter Middag foretog jeg i Følge med Pareliusen Reise til Præsten Eriksen i Ladevig. Hjem Kl. 10 om Aftenen.
10. og 11. Læst nogle af Holbergs Komedier (Jakob von Thyboe, Jeppe, Den politiske Kandestøber, Barselstuen o. fl.). Endnu stærkt plaget af Hæshed.
Den 12. faaet Brev fra Morits Aarflot.
15. var jeg paa Veien til Evindvig, men maatte vende tilbage for Modvind.
18. Afreist fra Hellebøen til Sognefæst.
20. Reist fra Sognefæst til Evindvig (Hr. Provst Dahl).
21. skrevet til M. Aarflot.
28. skrev jeg min Halvaarsberetning til Videnskabernes Selskab i Trondhjem. Under Opholdet hos Provst Dahl gjennemgik jeg Haldorsons isl. Ordbog og tilføiede isl. Ord til min søndmørske Ordbog. Desuden læste jeg en stor Deel af Kongespeilet, Fornaldar Sögur o. fl.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- R. Fagerhol skreiv 4. jan. 1843 at han er lei over at han ikkje fekk tala med I. Aa. og bed I. Aa. skriva «en Folkesang om Menneskets forskiellige Stilling og Skiebne i Verden» som han kan få gje ut. «Giør hvad du kan til at redde mig op af Flouget.»
- Nils Rosing Bull (1804-57), spr. i Lærdal.
- Apolonius Liliendahl (Liliedahl) (1806-84), lærar og klokkar i Vik.
- «Kongs-Skuggsjó», Sorø 1768.
- «Fornaldar Søgur», 1-3, utg. ved C. Chr. Rafn, Kbh. 1829-30.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009