1841 juli-september

Juli
1. I Blomster sees: Rosa vill., Viburnum, Digitalis, Nymphæa, Pyrethrum, Hypochoeris, Prunella o. fl. Byggens Ax viser sig. Blaabær ere tildeels modne.
7. Læst: Tales of a Grandfather, af W. Scott (en Læsebog).
12. Torden og Regnskyl.
13. Ligeledes. Nogle paafølgende Dage koldt, og Snee i Fjeldene, siden atter varmt.
26. Læst: "Om Storthingsvalg. Modbemærkninger".
27. Forberedelse til en Reise til Bergen.
28. Til Aalesund og indskreven som Pass. paa "Nordcap".
29. Fra Aalesund Kl. 6, i Herrøe 8, Larsnæsset fra 9 1/2 til 11 1/2, ved Stat 2 Eft., i Moløen 3 1/2.
30. Fra Moløen Kl. 6, i Furesund 9, Sauesund 11, Skjerjehamn 2, Alverstrømmen 5 1/4, Bergen 6 1/2. 31. Seer omkring i Staden.
 
August
1.(Søndag) i Korskirken, hvor Hr. Daae prækede.
2. hos Greve, Neumann og Holmboe. Hos den første havde jeg strax ved Ankomsten indfundet mig.
3. i Ræmischs, Bennemanns og Beyers Boghandlinger. I Møhls havde jeg alt forhen været.
4. hos Holmboe, siden hos Greve. Talt med Holmboe i Raadstuegaarden. Hos Koren med mit Herbarium.
5. hos Koren og seet hans mærkelige Samlinger. Talt med Holmboe og Sagen.
6. (Fredag) i Domkirken og hørt Reimers. Kl. 6-7 seet paa Borgerexercicen, som jeg og havde seet den 4.
7. hos Sagen. Siden i Grønnings Enkes Boghandling.
8. i Nykirken og hørt Arentz. Aftensang i Korskirken, Præken af Klokker Qvislin (?).
9. hos Neumann, siden hos Daae, samt hos Greve. Paa Bergens Musæum Kl. 2 1/2 til 4 1/2.
10. hos Neumann to Gange, siden hos Sagen og Holmboe. Indskrevet til Reisen Kl. 5 1/2.
11. Afreist Kl. 6 Fm. og ankommet til Moløen Kl. 7 Eft.
12.Fra Moløen 6, i Larsnæs 11, Herrøe 12,Aalesund 2. Gaaet fra Aalesund Kl. 4, og hjemkommen 11 1/2. Om denne Reise og Opholdet i Bergen har jeg ellers senere skrevet en egen Dagbog.
19. Veiret har her paa Søndmør længe været meget regnfuldt og tildeels kjøligt, endog paa den Tid da der i Bergen var Solskin og stærk Varme.
20., 21. og 22. Stærk Varme og tørt Veir, som var til stor Lykke for Høbjergningen.
31. Veiret afvexlende. Læst: Gamle danske folkeviser, udg. af Øhlens[ch]læger, Nye Digte af Heiberg. H¸ffels Breve om Udødeligheden, Af Bøger, som jeg hjembragte fra Bergen, læst: Fastings Skrifter, udg. af Sagen, Nordens Gude- og Heltesagn, af Munch, Fuglenes Naturhistorie, af Asbjørnsen, Cicero om Pligterne, Wergelands Konstitutions-Historie, Volkskalender 1841, Sange, Folkeviser og Stev, Sekularfesten, Norge i 1800 og 1836.
 
September
7. Inat skal der have vist sig store Ildkugler i Luften.
10. Nogle Dage have vi nu havt Solskin og Varme. Idag er det derimod koldt
19. Over en Uge have vi nu havt klar Himmel og Varme. Det har derhos været bestandig stille, hvilket ikke er godt for Kornet.
28. Efter lidt Regn fik vi atter oplet Veir og nogle Dage Østenvind, til stor Fordeel for Kornet, der nu ganske er indbjerget. Man har opnaaet en rig og god Kornhøst.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- [O. M. Ræder:] «Om Storthingsvalg», Chra. 1841 (svar til P. Soelvold).
- Hans Daae (1808-65), res. kap. i Korskyrkja.
- Arnt Wittendorff Greve (1798-1880), f. i Hamre, res. kap. i Domkyrkja.
- Jacob P. Ræmisch (1836-99), Carl H. Benemann og Frans D. Beyer (1794-1849), bokhandlarar i Bergen.
- Johan Koren (1809-85), lækjar, naturvitskapsmann, frå 1846 konservator ved Bergens Museum.
- Claus S.F.Reimers (1808-70), prest i Bergen.
- Lars Grønnings Enke (G. Grønning), bokhandlar i Bergen.
- Peter Arentz (1784-1855), res. kap. i Nykyrkja.
- Andreas Qvisling (d. 1846), klokkar i Korskyrkja.
- «Gamle danske Folkeviser», utg. A. G. Oehlenschlæger, Kbh. 1840.
- Nye Digte] truleg frå J. L. Hei­berg: «Digte og Fortællinger», 1-2, Kbh. 1834-35.
- Ludwig Hüffel: «Breve om den men­neskelige Sjæls Udødelighed», Kbh. 1840.
- Claus Fasting: «Skrifter», Bg. 1837 (1272).
- P. A. Munch: «Nordens gamle Gude- og Helte-Sagn», Chra. 1840.
- P. Chr. Asbjørnsen: «Natur­historie», 1-3, Chra. 1840-44 (1689-91).
- M. T. Cicero: «Om Pligterne», Kbh. 1838 (513).
- H. Wergeland: «Norges Konstitutions Historie», hf. 1-3, Kra. 1841-43 (559-61).
- Karl Stef­fens: «Volks-Kalender», Berl. 1840 (2087).
- «Beretning om Sekularfesten», Chra. [1840] (1568).
- [H. Wergeland:] «Norge i 1800 og 1836», Kra. 1835.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009