1841 april-juni

April
7. Veiret har i de sidste Dage været koldere. Torskefiskeriet har været heldigt, hvortil det gode Veir i denne Vaarfiske har bidraget meget. Man angiver 4000 som er Middeltal af Fangsten paa de større Baade.
11. (Paaskedag). Humler og Marihaner vise sig. Selljetræet blomstrer.
15. Luften ureen og musket. Henimod Aften viste sig Bisole (Gil) baade for og efter Solen. I disse Dage læst nogle Bind af "Bien" for 1838 og 39.
30. Det gode Veir, som kan regnes fra Begyndelsen af Marts, vedvarer endnu. Pløining er mangesteds i fuld Drift. I de sidste Dage har man seet Blomster paa Primula, Oxalis, Anemone, Viola pal., ja, endog paa Caltha palustris.
 
Mai
2. Sne.
Fra den 5. Atter godt Veir med Sommervarme.
Den 10. Torden og Skylregn. De følgende Dage vaadt Veir.
20. det første Søbad.
31. I Midten af Maaneden var Veiret taaget og fugtigt; derpaa fulgte klar Himmel og Varme, som i de sidste Dage har været meget stærk. Jordens Frembringelser ere, paa Grund af den sneløse og milde Vaar, meget tidligere end i noget af de foregaaende Aar, saavidt jeg kan erindre. Til Exempel herpaa kan tjene: Paa den først pløiede Ager er Kornet af mere end 1/4 Alens Høide. Planter som for længere Tid have blomstret, og tildeels ere afblomstrede, ere: Løvetand, Caltha, Anemone, Alchemilla, Plantago lanc., Cochlearia, Viola can., Myrebær, Blaabær, Azalea, Ribs, Pors, Hægg. 2) Følgende staae i Blomstring: Bitter Ranunkel, Cardamine, Trientalis, Cornus, Jordbær, Tormentilla, Pingvicula, Geranium, Blokke- og Tyttebær, Andromeda, Erica cær., Menyanthes, Ajuga, Veronica serp., Anthoxanthum med flere Græsarter. 3) Følgende begynde at blomstre: Myosotis, Cerastium, Carum, Lotus, Melampyrum, Pedicularis, Rogn, Æbletræ, Chærophyllum. Læst: "Napoleons Felttog i 1813 og 14", af Alv. T. Høst.
 
Juni
Siden Maanedens Begyndelse til igaar, har Veiret været vaadt og koldt, og det har jævnlig sneet i Fjeldene. Nu have vi dog atter faaet Varme. Læst: 6. - 9. Hefte af Napoleons Historie, af Hugo.
24. Sancthans-Helgen var smuk, med et varmt og stille Veir, skjønt ikke ganske klart. Idag et Flod (Torden med Skylregn). At Vegetationen i Aar er omtrent tre Uger tidligere end foregaaende Aar, kan sees af Følgende: Foruden mange af de ovenanførte Planter, staae følgende nu i Blomster: Trifolium prat. & rep., Polygala, Veronica off. & chamædrys, Spergula, Plantago maj., Sinapis arv., Sonehus alp. (i Haven), Røllik, Campanula, Rhinanthus, Satyrium als., Orchis mac. & bif., Cucubalus, Lychnis sylv. & cuculi, Sedum an., Linnæa. Desuden bemærkes: Polygonum viv., Armeria, Apargia, Hieracium aur., Gnaphalium, Bunium.
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
- Alv. Th. Høst: «Napoleons Felttog», Kbh. 1839.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009