1840 juli-september

Juli
1. Siden 10. Juni have vi nu havt ingen Varme, men Veiret har bestandig været taaget og vaadsomt, tildeels ogsaa koldt. Paa Solnorbøen har jeg fundet en ny Plante, som befandtes at være Thlaspi arvense.
3. Varmt Veir, Planter, som nu begynde at blomstre, ere: Linnæa, Røllik, Lychnis cuculi, Cucubalus mar., Silene rup., Parnassia, Campanula rot., Saxifraga cot. & stell., Sedum an., Glaux, Veronica cham. & off., Polygala, Spergula, Trifolium prat. & rep., Bartsia, Rhinanthus, Satyrium alb., Plantago major, Alopecurus genic., Festuca rubra?, Poa prat,
7. Til Udmarken ved Lid. Intet Nyt, men heller noget ubehageligt, da den besøgte Egn var det værste Vildnis, i hvilket man kunde hverken komme frem eller tilbage. Læst 1. Bind af Heibergs Skuespil (Forvandlingerne o. fl.).
11. Til Appelsætmarken efter Fjeldroser.
20. og 21. Nogen Varme, ellers er Veiret endnu som før, oftest vaadsomt og taaget. Som Følge heraf, er Græsvæxten meget betydelig, men med Frugtvæxterne gaar det meget seent. Følgende Planter begynde at blomstre: Rosa villosa & canina, Viburnum, Rubus cæsius, Stellaria graminea & ulig., Galium pal., Nymphæa, Digitalis, Epilobium mont., Lysimachia thyrs., Hypochoeris, Sonchus alp., Pyrethrum inod., Arnica, Thlaspi bursa, Sinapis arv., Brassica camp., Vicia sep., Scutellaria, Orchis bif. & con., Ophrys corall., Rumex crispus & acut., Poa prat. & triv., Aira flex.
26. Foretaget en Reise til Molde. Hjemmefra Kl. 7 fm., til Sjøholt 8 1/2, Lande 9. Alene og tilfods til Nysæteren, derfra i Følge med KapteinDaaetil Fremstedalen Kl. 12, og til Remmem 2 eft. Derfra Kl. 3 og til Molde 5 1/4, den øvrige Deel af Dagen gjennemseet Byen.
27. og 28. (til Middag) paa Molde. Hos ProvstDeinboll med mit Herbarium. Samme, især dets første Afdelinger, blev af ham gjennemseet med megen Opmærksomhed. Endeel Arters Bestemmelse, som hos mig var tvivlsom, blev af ham bekræftet; kun hos saare faa (en 3-4 Arter) blev Bestemmelsen forandret. Mosserne, hvoraf den største Deel af mig ere ubestemte, kunde formedelst Mangel paa længere Tid ikke nøiagtig gjennemsees. Jeg fik tilsidst see endeel af Provstens vel indrettede og meget vidløftige Herbarium.
28. Fra Molde Kl. 1/4 over Middag, til Remmem 2 3/4, derfra Kl. 3, siden den hele Vei tilfods i et meget suurt Veir og idelig nedstrømmende Regn. Til Fremstedalen kl. 5 1/2, Nysæteren 6 3/4, Solnør 9 3/4. Fordelen af denne Reise var, ihenseende til mit egentlige Formaal, nemlig Forøgelse af mine botaniske Kundskaber, ikke saa stor som jeg ønskede, da hverken Flora danica eller Gunner[u]s' Flora fandtes hos Deinboll; og disse Værker var netop det jeg meest trængte til at faa ihænde, om det endog blot var for et kort Gjennemsyn. Men i andre Henseender var Reisen dog temmelig fordeelagtig  for  mig, som aldrig før har været udenfor Fogderiet, og ikke seet anden by end Aalesund.
30. og  31. Meget stærk Regn.
 
August
3. Veirforandring. Solskin og Varme.
4. En fuldkommen klar Dag, hvilket vi nu ikke have havt siden i første Deel af Juni. I denne Tid af næsten to Maaneder var Veiret  næsten stedse  taaget og regnfuldt. Den langvarige  Mangel paa Solskin har rigtignok været fordeelagtig for Græsset, men skadelig for Kornet og Frugterne.
6. og 7. Klart og varmt om Dagen, men tyk Taage (Mørkeskodde) om Nætterne.
Til den 13. Varmt og fordetmeste klart Veir. Planter, som blomstre paa denne Tid, ere: Lonicera, Erica vulg. & tetr., Sedum acre, Circæa, Scabiosa, Valeriana, Spiræa ulm., Verbascum nigr. (i Haven), Epilobium ang., Thalictrum flav., Hypericum qv., Narthecium, Apargia aut., Hieracium pal. & umbell. m. Afarter, Sonchus arv., Lapsana, Senecio vulg. & sylv., Solidago, Artemisia vulg., Carduus crisp. & het., Serratula alp., Angelica sylv., Stachys pal., Galeopsis tetr. & can., Lamium purp., Polygonum pers., hydr. & avicul., Chenopodium, Juncus artic. (m.Afarter), [Juncus] bufon. & bulb., S[c]hoenus alb., Phleum prat., Triticum rep., Phalaris, Dactylis, Festuca prat., Holcus aven., lan. & moll., Aira flex. & cæsp., Poa fluit., Agrostis, Melica coerulea, m. fl. forhen anførte.
14. Efter Middag. Meget stærk Torden, og derefter et overmaade heftigt Regnskyl, som begyndte med Hagl. Denne Regn faldt blot heromkring i en ubetydelig Vidde, og bemærkedes paa kort Afstand sønden- og nordenfor næsten slet ikke.
15. til 19. Solskin og Varme. I denne seneste Tid læst de 4 første Bind af Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie.
19. og 20. Læst: Wergelands: Kringla eller norske Almacks; sammes: Papegøien (1835); og endelig Rektor Holmboes: Nogle Ord til Publicum (ang. Skolevæsenet), 1839.
20. til 28. Afvexlende Veir, ofte vaadt og stormfuldt. I disse Dage læst: Prof. Schouws Naturskildringer. Perseus, Journal for den spekulative Idee, af Joh. Ludv. Heiberg, No 1 og 2. Poul Møllers efterladte Skrifter, 1. Bind, hvori en Oversættelse af Odysseens sex første Sange.
29. og 31. Meget gode Tørringsdage.
 
September
1. til 4. Veiret for det meste klart og meget varmt, med milde sydostlige Vinde. Byggen og Vinterrugen er moden. Frugter, som nu ere modne, ere: Bringebær, Tytte- og Blokkebær, samt tildeels Hæggebær. Blomstrende Planter ere: Mentha arv. (i Haven), Artemisia vulg., Carduus lanc., Erica vulg., Apargia aut. Høet er heromkring for det meste indbragt, og dette Aars Høhøst kan ansees som udmærket god, da Græsmængden var større end nogensinde. Elvene have i denne Sommer været meget smaa, paa Grund af Sneens tidlige Borttøen i de lavere Fjelde. Sommersildefiskeriet drives meget heldigt.
5. til 11. Afvexlende Veir. Den sidste Dag en stærk Storm af Sydvest.
12. og følgende Dage. Meget koldt Veir, Snee i Fjeldene.
15. og følgende Dage. Meget godt Veir, med Undtagelse af, at Nætterne vare kolde, formedelst den klare Luft. Undertiden stærkt Nordlys. Veiret fremdeles tørt og godt næsten til Maanedens Ende.
29. Faaet tilsendt Bjørn Haldorsons iislandske Ordbog fra Hr. Berg. 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- J. L. Heiberg: «Skuespil», 1-7, Kbh. 1833-41.
- P. V. Deinboll bad I. Aa. senda han desse plantane (nr. i I. Aa.s Herbarium): 7, 12, 14, 31, 32, 34, 51, 60, 69, 80, 99, 103, 121, 151, 190, 242, 245, 265 277, 281, 283, 310, 319, 325, 342, 343, 354.
- «Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie», utg. ved J. C. Berg, 1-6, Chra. 1833-39.
- [H. Wergeland:] «Selskabet «Kringla»» eller «Norske Almacks», Kra. 1839, og «Papegøien», Chra. 1835.
- Hans Holmboe: «Nogle Ord til Publicum», Bg. 1837.
- J. F. Schouw: «Natur-Skildringer», Kbh. 1837.
- «Perseus», utg J. L. Heiberg, Kbh. 1837-38.
- P. M. Møller: «Efterladte Skrifter», 1-3, Kbh. 1839-43.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009