1834 januar-mars

Januar
Begyndelsen af Aaret havde Kulde og nogen Snee. Ferskvandene tillagdes med tryg Iis. I Midten af Januar blev ogsaa et godt Slædeføre tillands. Den 18. Veirliget har nu i en Uge været mildt med sydlig Vind, og Sneen viger nu ved Søekanten. Ved Kysterne og imellem Øerne har i flere Uger været et betydeligt Mortfiskerie, som og endnu vedvarer. Den 25. Nu have vi vestlig Blæst med Snee. Vaarsilden skal være kommen ind mod Kysterne, men Uveir forhindrer Fangsten.
 
Februar
Den 1. Veiret vedbliver at være haardt og stormende. Ofte har det sneet, men ved Strandene er ingen Snee bleven liggende. Den 14. Veirliget har nu i flere Dage været saare uroeligt med stærk Blæst. Sildefiskeriet begyndte forrige Uge meget heldigt, men er nu atter hindret ved Uveir. Sei, Haae og lidt Torsk er faaet af Enkelte. (Endnu ganske faae.) Ved Gidskøe har Silden betydelig været fisket. Den 19. I 3 Dage have vi nu havt en saare stærk Storm. Især var Gaarsdagen mærkelig, da Vindens Haardhed syntes at gaae over det Almindelige. Flere Huse ere beskadigede, og mangesteds er det kastet af Tagene. Idag er Regnen meget stærk, og man har allerede et [!] Vandflom. Værst var Stormenden 27.
 
Martz
Den 1. Det urolige Veir og den overmaade stærke Blæst vedvarer endnu. Paa mange Steder har den anrettet stor Skade. Da man tillige har havt en svær Søegang, og Havfloden har været usædvanlig høi, saa ere mange Nøste og Søhuse tildels beskadigede og deels ganske faldne og bortrevne. Flere Baade ere af Stormen optagne af sin Plads i Luften og nedkastede paa et andet Sted sønderslagne. I Skoven ere mange Træer oprykkede. Man siger endog af Huse, der har været opløftede fra Jorden og nedsatte paa et andet Sted. Til al Lykke har i disse Rædselsdage ingen her aflandet været paa Søen, men man taler om Vrag og forladte Skibe i Havet. Kort: Skaden er i mange Henseender stor og vil længe være erindret.  
 
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009