Elias Thesen, 16.5.1859

S.T.

Herr Iver Aasen.

Christiania.

 

Foranlediget ved leilighedsviis engang i forrige Høst at faa gjennemlæst Fortalen i Deres "Ordbog over det norske Folkesprog"; tillod jeg mig for nogen Tid siden i ærbødig Skrivelse at forespørge Dem, om De ønskede at komme i Besiddelse af en Ordsamling over det nordlandske Almuesprog. Jeg ville da i saa Tilfælde forsøge paa at tilveiebringe en saadan. Jeg bad bemærket at jeg var Nordlending af Fødsel, og havde i over 30 Aar boet i et af Lofodens Fiskevær, hvor man har saa god Anleding til at faa Kjendskab til de forskjellige Dialecter, der tales af Amtets Indbyggere. Jeg har ogsaa for egen Curiositet Tid efter andet optegnet en deel af de fra Skriftsproget afvigende Ord, samt Ordsprog og Talemaader. Slutteligen blev tilføiet, at hvad Honnoraret angik; da overlod jeg dette til Herr Aasen selv at bestemme.

Hidintil er jeg endnu ikke bleven beæret med Svar paa ovennævnte min Skrivelse. Jeg gjør mig herved saa fri at anmode Dem om, behagentlig at lade mig vide hvad Deres ærede Mening er, med Hensyn til mit gjorte Tilbud, om De agter at reflectere paa samme, eller ikke.

Naar de spredte Matrialier vorde samlede til et Heelt. Ordene satte i alfabetisk Orden, med fornødne Bemærkninger; da antager jeg at Ordsamlingen vil komme til at udgjøre 16 a 20 Ark i Manuskript, compact skrevet, hvilket jeg til Slutning beder bemærket.

Med Agtelse

Ærbødig

E. Thesen

 

Guldstad i Hadsel den 16de May 1859

 

E.Sk.

Undskyld at Tittulaturen er udeladt i dette Brev, paa Grund af Bekjendtskab til hvilket Embede eller Ombud, Herr Aasen er Indehaver af.

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]