Departementet, 19.4.1850

Copi

 

Fra

Den Kongl. Norske Regjerings Departement for Kirke og Underv.

 

Uagtet Departementet ikke har havt nogen nærmere Anledning til at gjøre sig bekjendt med Sprogforsker Ivar Aasens Virksomhed og personlige Forholde, har det dog Grund til at antage, at Fædrenelandet i ham besidder en Mand, som i fornødent Fald ved offentlig Foranstaltning kunde sættes istand til at fortsætte sine videnskabelige Granskninger. Da de Arbeider, til hvis fremme der hidtil af Videnskabernes Selskab er tilstaaet ham Understøttelse, formentlig snart vilde være tilendebragte og der muligens ikke vil være Anledning til gjennem en længre Fremtid af Videnskabernes Selskab at yde ham lignende Understøttelse, har departementet fundet sig opfordret til herigjennem at henvende sig til den ærede Direktion, som antages bedst at kjende Aasens Livsforholde og Fremtidsønsker, med Anmodning om at meddele Departementet dens Betænkning om, hvorvidt, samt paa hvilken Maade og i hvilken Udstrækning det Offentlige antages at burde sørge for at denne, udentvivl med et sjeldent Sprogtalent udrustede Mand ikke skal nødes til atter at vende tilbage til sine forrige Forholde, efterat han ved egen Dygtighed har hævet sig derfra og ved den ærede Direktions Understøttelse allerede i en Række af Aar har levet sig ind i en ny og fra hans Ungdomsforholde aldeles forskjellig borgerlig Stilling.

 

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]