Carl Gustav Zetterquist, 5.6.1854

Høgtärada Herre!

 

De värdes gunstigt ursägta, att jag, såsom obekant, tager mig härmed friheten att vända mig till Dem med en anhållan, angående en sak, hvilken De redan känner till, alldenstund De, för par tre år sedan, på anmoden af Hr. Prof. P.A. Munch, behagade taga det af densamma. Det är här sålunda icke fråga om någonting annat, än rörande den der öfversättningssaken, för hvilken ligger til grund en finsk flickas sång (runa), som blifvit verterad på så många språk och dialekter, och hvartill De äfven har välvilligt bidragit. Jag får således för de der öfversättningarne, som De då benäget gjorde och lät sända mig genom Prof. Munch, härhos aflägga min lika skyldiga som ödmjuka och hjertliga tacksägelse till Dem. Med Deres förmåga, och med den grundliga kännedom af det norska Allmogespråket i allmänhet, såsom man godt vet att De eger, så kunna följaktligen de mig meddelade öfversättningarne, på norska dialekter, icke vara annat än – utmärkt väl lyckade, som de och i sjelfva verket äro; ja, de äro verkligen på ett talangfullt sätt utförda. Hr. S.A. Saxe's öfversättning på Harangursmaal, den synes äfven vara rätt väl lyckad. Apropos om Hr Saxe, huru tituleras han? Hr. Munch, som sände mig Saxes öfversättning på samma gång som han sände mig Deres båda, nämnde ej i sitt bref om hvad Saxe är för något till sin befattning. Emellertid skrider jag nu till saken, som utgör det egentliga ändamålet för denna min Skrifvelse. Den är: att jag ville fråga Dem, om De skulle möjligtvis kunna, ifall de dertill ville, skaffa mig ännu några flere öfversättningar af den finska sången, på norska Allmogedialekter? Ursägta mig, för min fattade dristighet, att vilja ytterligare besvära Dem, angående öfversättningssaken! Dock skulle jag bra gerna önska ega versionen på ännu flera norska Allmogemål. Det vore mig lika kärt på hvilka slag af dessa dialekter det blefve. På svenska dialekter och mundarter deremot, eger jag nu redan omkring 100 särskilda öfversättningar representerade. På danska har jag och några, hvaribland också på Færøarnes språk, en version af Kandid. Hammershaimb. Derjemte eger jag flere öfversättningar på svenska patois, som talas i Finland, på åtskilliga ställen; på Åland; på flere af Öarne ved Estlandska Kusten, såsom Dagö, Worms, Nuckö, Odinsholm, Ösel, samt på språket som talas på Runö, som ligger i Rigabugten. På Forn-Svenska (från 1200-talet) har jag jemväl en öfsg, författad af vår skicklige Joh. E. Rydquist (auctorn till "Svenska Språkets Lagar"). – Hvad öfversättningarne på de skandinaviska Idiomera vidkommer, så många som jag derpå eger, så tänker jag att nästa år kunna utgifva samlingen af trycket, och hvarefter De skall, såsom ett litet vedermäle af min skyldiga tacksamhet mot Dem, komma att erhålla 1. Fri-Exemplar af arbetet. Inclusive med de versioner, som jag eger på fremmande länders Idiomen, äfvensom de på skandinaviska, så eger jag väl nu omkring 200 olika öfversättninger; men så kosta desamma mig också en icke ringa möda; ja, den är i sanning obeskriflig, förutom pecunier uppoffring, som icke elles är så obetydlig. Korrespondence har jag haft och har om denna sak, med snart sagdt hela vida verlden. Till Theol. Kandid. Eilert Sundt, som har utgifvet "Beretning om Fante- eller Landstryerfolket i Norge", har jag, för någon tid sedan, äfven skrifvit, med frågan om han kunde och ville göra mig en öfversättning på norska Fante-målet. Få se således hvad för resultat derpå! Jag förmodar att denne Sundt bor och vistar i Christiania, men som jag ej var rätt säker derpå, så adresserade jag brefvet til Hr. Prof. Munch, som nog vet hans adress.

Med afseende på ändamålet för min begäran här hos Dem, tillåter jag mig att närsluta par tryckta Programmer, hvarförutan att deraf ega exemplar, ingenting kan göras eller åstadkommas i och för denna öfversättningssak. Jag beder tusan gånger om ursägt, att jag härmed faller Dem till besvär så mycket.

 

Med utmärkt høgaktning har ja äran teckna

deres

ödmjukaste tjenare

C. Gust. Zetterquist

Sekreter

 

I marg

De känner troligen till många förmågor i Norige, som skulle vara i stånd att åstadkomma mig dylika öfversättningar i Allmogedialekter, såsom här är fråga om, synnerligast ibland Prester?!

 

Stockholm d. 5 Juni 1854

Min Adress är: Stockholm

Kungsholmen, - Handtverkaregatan No. 11

 

hastel.!

 

 

[Utanpå]

S.T.

Skolläraren H.Hr. Ivar Aasen

Christiania

 

franco

angeläget

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]