Anders Reitan, 22.6.1858

S.T. Hr Sprogforsker I. Aasen!

 

For Deres Brev tilligemed de Anmærkninger, hvormed De ledsager min Oversættelse af Katekismen, takker jeg Dem forbindtligst. Jeg indser fuldkomment det berettigede i Deres Betragning af det Spørsmaal, jeg forelagde Dem; og det er kanske bedst, at jeg lader det bero med Trykningen av Oversættelsen. Imidlertid havde jeg rigtignok en anden Hensigt med Udgivelsen, end De synes at antage det for. Jeg vilde ikke have Sagen betragtet fra et alment-norsk Standpunkt, ti fra den Side betragtet har en Dialekt som Holtaalens ikke stort at betyde. Jeg tænkte mig alligevel, at det kunde være ganske artigt at se Bogen i en Dialekt, ialfald for det Distrikt, hvor denne har hjemme, ligesom man jo har Sange og andre Smaastykker i disse Dialekter. Naar man saaledes har et vist Strøg for Øje, kan man ikke optage andre Ord og Former, end de der brugelige; og Sproget kan derfor ikke læmpe sig tilbørlig efter et Landsmaal. Og mener De nu ikke, at det kunde være godt og artigt at lade en Bygd eller 2 ha Bogen paa dens eget Maal, om man end ikke kom til synderlig ligefrem at tjene Landsmaalet?

Hvis De ikke fremdeles fraraader Udgivelsen af min Oversættelse, maa jeg spørge Dem, om det gaar an at betegne det bekjendte hule Ø (jeg ved ikke, hvad man kalder det) som i Sø (Sau), dø (dau, død), Nø (Nau – Nød) med au? Paa Røros bruger man au for dette ø bestandig. Hvis dette lader sig gjøre, kommer Bogen til at passe flere af Hollaalens tilgrænsende Bygder.

Hvis De nu ikke har Meget imod, at Bogen trykkes, tør jeg da i nogle Forord med et Par Ord sige Dem min Tak for Deres Gjennemlæsning og Bemærkninger? Ti dette vilde allerede være en Anbefaling for Bogen, da Folk derved blev vidende om, at De gjennemset den.

Skulde De snart vilde udgive et Tillæg til "Norske Ordsprog", beder jeg mig derom underrettet, da jeg har nedskrevet en del Ordsprog, som ikke findes – ialfald ikke saaledes – i Bogen, og fremdeles agter at opsøge Nogle, eftersom de ved Gjennemlæsningen af Bogen rindet mig ihu. Uden nogle Ord fra Dem om, naar De tænker paa Udgivelsen af Tillægget, kunde jeg let blive for sen med sende Dem, hvad jeg har.

Min forbindtlige Hilsen

Deres Forbundne

 

Kvikne den 22de Juni 1858

 

[Ein liten del av arket er klipt vekk der signaturen truleg var. Under dette er det ført på med blyant, i ei handskrift som korkje er Reitan eller Aasen si:]

fra

A. Reitan

 

[Utanpå]

S.T.

Hr. Sprogforsker I. Aasen

Kristiania

[det meste av etternamnet til Aasen er klipt vekk]

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]