444 Maurits R. Aarflot, 7.5.1895

Til Maurits Aarflot.
 
Det var mig en stor Glæde, at jeg endnu en Gang fik et Brev fra dig, skjønt jeg nu paa lang Tid ikke selv har skrevet noget. Nu skulde jeg da ogsaa have skrevet et Brev til Svar; men dette er allerede længe blevet forsømt og vil nok ikke endnu gaae rigtig fra Haanden. Min Helbreds Tilstand er fremdeles daarlig; saa jeg hverken kan komme ud eller udrette noget hjemme.
 
Nu træffer det til, at Jon Fagerhol skal reise hjem og blive borte et Par Maaneder; og saa har han da bedt mig om, at jeg vilde lave det saa, at han endnu en Tid kunde faae nogen Understøttelse, og saa have vi da talt om, at der maaskee endnu kunde være noget tilbage af det lille Indskud, som jeg engang havde i Voldens Sparebank; men jeg har havt en Frygt for, at der ikke kunde være saa meget tilbage, at det kunde være til nogen Hjælp. Jeg har rigtignok havt en Contrabog fra denne Sparebank; men denne har jeg i lang Tid ikke tænkt noget paa, da det altid har forekommet mig, at der ikke kunde være meget mere at tage af; imidlertid faar jeg nu sende Contrabogen hjem, for at see hvorledes det forholder sig. Skulde der være saa meget som en 1500 eller 2000 Kroner tilbage, saa vil jeg med Fornøielse strax overlade ham denne Sum, og saa kunde vi da tales nærmere om Tingen. Imidlertid er det nu smaat med Penge med mig ogsaa, da der altid blive saa mange at hjælpe og understøtte, at jeg ofte selv kommer i Knibe. Men dette bliver nu for langt at tale om her; og jeg er ogsaa bange for, at du ikke længere kan læse min Skrift; thi jeg duer snart ikke mere, hverken til at skrive eller noget andet.
 
Christiania den 7de Mai 1895.
Ivar Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Prenta etter ei avskrift av originalbrevet (som er på Eikset, eit brot­stykke er prenta i BV s. 177). Ei avskrift i utdrag ved Johs. Belsheim ligg i skiftet etter I. Aa. (Statsarkivet i Oslo).
 
- Jon Fagerhol (1872-1955), (sjå merknad til Br. nr. 332), fekk hjelp av I. Aa. til å gå på Hamar lærar­skule, men slutta der då han i 1892 kom til Oslo og var ærendsgut og hjelpesmann for I. Aa., vart student 1897, tok lærareks. 1899 (Elverum), vart seinare lærar i Mosjøen. J. F. har skrive «Eit og anna frå samvære med Ivar Aasen» i SS 1946, s. 353-63.
 
- Den 3. okt. 1891 fortel Jon Fagerhol om ei vitjing hjå I. Aa. (prenta i BV s. 174 f.). I. Aa. var då skral men rusla oppe. Etter kvart som det vart ringare med han, kunne han lite gå ut, og Maurits Aarflot fekk då laga det slik at Jon Fagerhol kom til Oslo og skulle sjå til han og gå han til handar. I brev til I. Aa. II. juni 1892 (orig. på Eikset, før prenta i BV s. 175-176) seier Maurits Aarflot at han må ta seg «en Tjener, Oppasser, eller hvad vi nu skal kalde ham». Det vil vera til hygge for I. Aa. og «tryggere for dine Venner hjemme». I. Aa. kan få ein av skyldfolket sitt ned til seg, og M. Aarflot peikar ut Jon Fagerhol som den mest høvelege. «Han vil bedst kunne varetage dine Skrifter og overgive i sin Tid Blix at afgjøre hvad der bør trykkes.» Han kan hjelpa I. Aa. med skrivearbeid og gå ærend samstundes med at han kan gå på skule. «Jeg tror ikke det skal koste Dig mere, end at du greier det. Det skal jeg forresten snart faa vide af John [Fagerhol], og når jeg skriver til [Statsraad V. A.] Wexelsen, saa kommer han strax med et Tillæg paa nogle Hundreder, og det gaaer. Intet er i Veien. Føi mig nu i dette, og betragt det som et Paabud fra dine hjemmeværende Venner.»
 
- I brev til Jon Fagerhol 20. juni 1892 (orig. på Eikset) skriv Maurits Aarflot at han har fått helsing frå Jon Fagerhol gjennom mor hans, at han snart er ferdig på seminaret på Hamar, og då «er det paa Tide at jeg underretter Dig om, at jeg har taget Dig Tjeneste hos Ivar Aasen, ved Brev til ham 11. i denne Maaned, og hos ham har Du altsaa at indfinde Dig saasnart Du er færdig. Og saa hilser Du ham fra mig og siger, at den Ting er i Orden. Du vil faa det godt og jeg under Dig det. Du faaer gaae paa Skole som Du vil i Mellemstunder, og slutter paa Seminariet, for Du skal tjene Ivar Aasen saalænge han lever og er i Christiania. Jeg har hørt af Ingeborg Digernes som er hjemkommen fra Christiania, at han ikke har det saa bekvemt med Værelser som før. Da skal Du springe omkring og høre efter om Du ikke kan faa rettet paa [det] til Vinteren, og tager nogen paa Raad, t. Ex. Præsten Belsheim (paa Hjørnet af Th. Meyers og Sofienberg Gaderne), ogsaa til Ivar Aasens Tilfredshed. To rummelige, tætte, sunde og bekvemt beliggende Værelser skal du leie med Alt i Huset. Du skal intet afgjøre før Belsheim har frittet ud at det er gode og hyggelige Folk og Huseiere saa der ikke er oftere Flytning. Du besørger Flytningen og anskaffer Bogreoler til Opstilling af hans Bøger. Skulde der til denne Omordning og alle fornødne Anskaffelser ikke være Penger paa Haanden, saa send mig Aasens Contrabog med Voldens Sparebank, saa skal jeg sende Penger herfra.»
 
- «Angaaende Løn til Dig, da ordner en det paa den Maade, at naar et Aar er gaaet saa tegner Ivar Aasen paa 1ste Blad i Contrabogen hvad Du skal have», og dette kan han få utbetalt eller innsett på bankbok. 
 
- I brev til Maurits Aarflot 27. des. 1893 (orig. på Eikset, prenta i BV s. 176-177) fortel Jon Fagerhol om I. Aa. og korleis han lever. Vertsfolket steller vel med han. «Han ser bra å lesa med dagsljoset. I skymingi tek han fram sin gamle, storstilte Holberg. Med «lampeljoset» likar han seg best i ruggestolen burt ved omnen og ser då gjerne at eg leser nokot godt fyr honom.»
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009