441 Student Lund, 12.8.1889

Til Student Lund.
 
Deres Plan til en Forklaring over en Deel af det gamle "Kongespeil" maa vist ansees som en heldig Tanke, saa meget mere som vi just kunde ønske at see lignende Commentarier til flere af de gammelnorske Skrifter. Thi det er dog altid bedrøveligt, at vore Landsmænd skulde kjende saa lidet til vort gamle Sprog, og at de ikke engang skulle vide noget om et saa herligt Værk som Kongespeilet. Og da der nu trods al den sædvanlige Ligegyldighed for den gamle Skrift dog altid vil findes tænksomme og videlystne Personer som kunde finde Fornøielse i saadanne gamle Minder, saa vilde det just for dem være vigtigt at finde saadanne udvalgte Stykker af de gamle Skrifter baade i Originalsproget og med Forsøg til dansk Oversættelse og ellers med saa mange Sammenstillinger og Forklaringer, som der kunde blive Leilighed til. Derved vilde Folk da ogsaa faae Agtelse for vore gamle Forfattere, idet man vilde finde, at der under den gamle Udtryksmaade, som vel ofte kan synes noget fremmed og dunkel, dog altid aabenbarer sig en Tænkning, som er saa klar og fornuftig, at man nok vil finde, at det lønner Umagen at have studeret noget derpaa. Men da nu Folk altid ere saa rædde for alt, som skal være "kjedeligt", saa var det vel bedst at gjøre et Udvalg af saadanne Stykker, som have et Indhold, som maa have samme Interesse nu som i forrige Tider.
 
Den 12te August 1889
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd (saman med kladdar til Br. nr. 409 og Br. nr. 411).
 
- Det ser ikkje ut til å liggja noko brev frå Student Lund i I. Aa.s brevsamling på UBO, og det er òg uvisst kva for ein «Student Lund» dette har vore. Den omtala utgåva av Kongespegelen synest ikkje vera prenta.
 
- Denne student Lund har vitja I. Aa. fleire gonger.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009