412 Isak Vederhus, 12.1.1884

Til Isak Vederhuus.
 
Ved adskillige nødvendige Arbeider er jeg hidtil bleven hindret fra at svare noget paa Deres Brev. Om det omhandlede Navn synes jeg, at det efter de meddeelte Oplysninger rettest kan skrives "Vederhus", eller at denne Skrivemaade ialfald kan være god nok. I de gammelnorske Jordebøger eller Love findes, saavidt jeg veed, ikke netop dette Navn, men derimod findes der andre lignende Navne, som Vedvág, Vedrholm, Vedraland. Imidlertid er det at mærke, at der er to forskjellige Ord som hedde Vedr (Veder, Ve'er). Det ene betyder "Veir", og med denne Betydning kunde "Vederhus" være omtrent som Hytte eller Skuur paa et Sted, som endnu ikke var beboet. Det andet Ord (Hankjønsordet) betyder "en Væder"; og jeg er tilbøielig til at troe, at netop denne Betydning passer bedst for dette Tilfælde. Der findes nemlig enkelte Navne, som begynde med "Bukk" eller med Bukkens gamle Navn Havr (Hafr), saasom: Hafrsfjord, Hafrslo, Hafrstad, og der er ogsaa mange Navne med Saud og Geit, hvoriblandt endog et som hedder Geithus ("i Geithusum", altsaa Fleertal) og som i det saakaldte Bergens Kalfskind (S. 50) findes nævnt iblandt de Gaarde, som tilhørte Hoprekstads el lerVig's Kirke i Sogn. Ellers er det nu altid at mærke, at saadanne Navne ofte kunne være opkomne ved et enkelt ubetydeligt Tilfælde, som kun var bekjendt for dem, som først beboede Stedet, og som vi altsaa nu ikke kunne vide noget om.
 
Kristiania d. 12 Januar 1884.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - /Om det/ ~ Det den - /omhandlede/ ~ omtalte - /eller .... nok./ - Vedvág <~ Vedrvág - /det at .... er to/ ~ der to - /endog/ ~
 
- I brev 12. des. 1883 spør I. V. etter den rette skrivemåten for ein gard som er nemnd «Vedrus (med vegt på første stavelse og «e» som i egg) i daglig tale, men skrevet gammelt Wedderhuus, Wedderhus og senere Vederhus, af enkelte endog Væderhus». Garden ligg i Selje preste­gjeld. Dei gamle kan etter segna fortelja at det har budd folk på garden frå dei eldste tider. For om lag 100 år sidan voks det fureskog frå høgda og like ned på «bøen».
 
- Isak Pederson Vederhus (1860-1886), lærareks. frå Klæbu seminar 1879, huslærar i Rana 1879-1883, hausten 1884 lærar i Kjølsdalen (Davik), laut slutta på grunn av sjukdom. I. P. V. var tidleg interessert i målsaka og gjekk på eit landsmålskurs i Sogndal.
 
- «Vederhus»] sjå NG bd. XII, s. 396 og Jacob Aaland: «Nordfjord», bd. II, 5, andre bolk, 1943, s. 222 f.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009