402 Kristian Lefevre Grimsgaard, 22.1.1883

Til Hr. Grimsgaard.
 
Jeg har hidtil udsat med at svare paa Deres Brev, fordi jeg først vilde see efter, om jeg virkelig skulde have noget Brev fra Vinje, som jeg kunde overlade til nogen. Jeg vidste, at jeg havde et lidet Riimbrev fra ham, og det var da ogsaa dette Brev, som blev benyttet, da man skulde sætte Navn under Vinje's Portræt i en ny Udgave af "Storegut"; men senere har Brevet været længe borte paa Udlaan, og hvis jeg kan faae det tilbage, vilde jeg netop beholde det selv som et Minde. Ellers finder jeg kun et eneste lidet Brev fra 4de Januar 1859 med Underskriften "Vinje", og dette vilde jeg da ogsaa gjerne beholde. Hvad mere jeg har af Vinje's Haandskrift, er kun et Par Smaalapper med Optegnelser af enkelte Ordsprog fra Telemarken, men alt sammen uden Underskrift og tildeels vanskeligt at læse.
 
Formodentlig har der vel nogensteds været enkelte Smaabreve med Vinje's Underskrift, saasom hos de Bogtrykkere, som prentede "Dølen", eller hos Udgiveren af Drammens Tidende, som Vinje i flere Aar skrev Korrespondence-Artikler til. Men uheldigviis er det vel oftest saa, at slige Breve ikke blive gjemte.
 
Kristiania den 22de Januar 1883.
 
Ærbødigst
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i UBO brevsamling nr. 105 (brevet låg i ei samling som i 1928 vart kjøpt frå Levin og Munksgaards antikvariat, København, og der storparten såg ut til å skriva seg frå K. L. Grimsgaards autografsamling), omframt ein kladd og eit utkast. 
 
- I utkastet er framstellinga meir utførleg. Her står m. a.: «Imidlertiid havde jeg ogsaa et Brev fra ham, og endog et Riimbrev, hvori han bad mig om at læse Korrektur paa et lidet Stykke, som han havde indsendt til Trykning, medens han opholdt sig i Gudbrandsdalen. Dette Brev blev benyttet da man skulde have et Aftryk af hans Underskrift til at sætte under hans Portræt i en ny Udgave af Storegut. Dette Brev anseer jeg som en Skat, som jeg ikke vilde miste; men alligevel har jeg dog mistet det; da der senere engang kom en Begjæring om at faa laane det til Benyttelse ved et vist Samleværk, og siden har jeg ikke kunnet faa det igjen.»
 
- Den 11. jan. 1883, spør K. L. G., (Sarpsborg) om I. Aa. vil senda han A. O. Vinjes handskrift «til min store Authografsamling». «Jeg behøver kun hans Underskrift med Angivelse af Datum og Aarstal naar den er skreven. Som De vist kan erindre, var jeg oppe hos Dem i 1881, og fik Deres egen Haandskrift.» Han spør elles om I. Aa. har andre autografar som han kan overlata. - Kristian Bertrand Lefévre Grimsgaard (f. 1857), premierløytnant.
 
- Riimbrev] er ikkje til no. Etter opplysning i I. Aa.s liste over «Breve modtagne», må dette brevet ha vore frå 1862.
 
- «Storegut»] 3. utg. [ved Hans Ross], 1873. Det «Samleværk» som er omtala i utkastet er «Skrifter i Utval», 1882 ff.
 
- Brev] prenta i «Tillegg nr. 1».
 
- Smaalapper] nokre mindre oppskrifter av ord frå Tele­mark (mest Vinje), ordtøke o.l.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009