399 Per Steinarson Nupen, 5.9.1882

Til P. Nupen.
 
Dit siste Brev kom hertil just som jeg var ude paa en Reise til Trondhjem, og siden jeg kom tilbage derfra, har her ogsaa været adskillige Forhindringer, saa at jeg endnu ikke har kommet til at skrive dig til. Det er mig en Glæde at høre, at du nu er kommen til noget bedre Helbred og Førlighed, og at der er Haab om, at det ogsaa fremdeles vil blive bedre. Den Plan, som du har skrevet om, nemlig at søge en Fyrvogter Post, veed jeg ikke at sige noget om; det er vel saa, at der er mange som vil søge en saadan Post, saa at det kan blive vanskelig at faae den; imidlertid vil vel M. Aarflot vide bedre Besked om denne Sag.
 
Som jeg seer af dit Brev, er du nu i Forlegenhed for Penge til Afbetaling paa Gjeld, og jeg har derfor i de sidste Dage studeret meget paa, om jeg kunde gjøre nogen Hjælp i dette Tilfælde. Det kunde nok gaae an, hvis her ikke var saa mangfoldige andre at hjælpe; men her er slig Jammer efter Penge, at det er en stor Plage; og især er det da de gode Søndmøringer, som plage mig mest. Det seer ud til, at alle Bondegutter ville hid for at studere, og saa komme de strømmende her til Byen og have bare saa meget Penge at de kunne leve en Maaned eller to, og siden have de ingen Ting. Man bliver saaledes nødt til at hjælpe snart den ene og snart den anden, men man kan ikke godt holde ud med det i Længden.
 
Imidlertid vilde jeg dog gjerne skaffe dia nogen Hjælp i dette Tilfælde, og jeg faar da heller sige Nei til adskillige andre, som ville komme senere. Som jeg seer af Brevet, gjælder det nu om en Sum af 200 Kroner, og denne Sum sender jeg da med dette Brev, idet jeg ønsker at det maa komme til god Hjælp, og at du fremdeles maa have Lykke og Velgaaende.
 
Kr. den 5te September 1882.
 
E. Skr. Fra I. Melsæt i Ørskog fik jeg i forrige Aar et Brev om, at han ønskede at kjøbe den Gaard, som han har boet paa, og at han dertil behøvede Penge. Jeg sendte ham da ogsaa nogle Penge, men har siden ikke hørt et eneste Ord derom, saa jeg ikke veed, om han har faaet min Sending eller ikke.
 
E. Skr. Det falder mig stundom vanskeligt at skrive tydeligt, da jeg ofte er skjælvhændt og usikker p aaHaanden.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - som ville - /at det .... Lykke/ ~ fremdeles Lykke - /E. Skr.....Haanden/
 
- Sjå elles Br. nr. 368 med merknader der tidlegare brev frå P. S. N. er omtala. Den 1. nov. 1882 takkar han for brev, og i brev 28. des. 1884 fortel han ymist bygdenytt, og skriv om nokre private ærend.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009