392 Påskrift i "Norske Ordsprog", andre utgåva, 27.12.1881

Til Det Kgl. norske Videnskabers Selskab fra Udgiveren.  
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal:
Påskrift i NOrdspr. 1881, i Biblioteket åt VS.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009