341 Stortinget, 5.3.1877

Da Hr. Kandidat H. Ross nu har offentlig udtalt sit Ønske om at faae Leilighed til et længere Ophold i visse Landdistrikter for at finde nærmere Oplysning om Ord og Former af det norske Folkesprog, saa maa jeg i den Anledning bemærke, at jeg vilde ansee det som heldigt, om han kunde komme til at faae dette Ønske opfyldt. Jeg tvivler ikke paa, at der endnu kan være meget at samle, og af Erfaring veed jeg da ogsaa, at der behøves baade Tid og Flid til at udrette noget betydeligt i denne Sag, saa at det vel kunde være nyttigt, om flere Personer havde Leilighed til at sysselsætte sig dermed. Og til en saadan Virksomhed maa Hr. Ross ansees som særdeles vel forberedt, saavel ved sin grundige Kundskab om Sprogforholdene som ogsaa ved sit fortrolige Kjendskab til Almuen. Han har allerede forhen viist sig som en heldig Samler, idet han fra sine tidligere Besøg i de sydlige Fjeldbygder har medbragt et rigt Forraad af gode Oplysninger, som ogsaa have kommet mig til Nytte ved min sidste Bearbeidelse af den norske Ordbog. Og senere har han da ogsaa med udholdende Flid fortsat sine Undersøgelser, som blandt andet viser sig af de "Tillæg til den norske Ordbog", som han nylig har meddeelt i Sars's og Liebleins norske Tidsskrift. Det har glædet mig at see, at en Mand med en saa omfattende Sprogkundskab har fundet Fornøielse i at granske vort Almuesprog, og at han derved ogsaa er kommen til at opfatte dette Sprogs virkelige Forhold paa den Maade, som jeg netop maa ansee for at være den rette. Og da han nu af egen Drift og blot af Interesse for Sagen har tilbudt sig at anvende en længre Tid til en fortsat Eftersøgning af Ord og Talemaader, som endnu ikke ere blevne optegnede, saa kan jeg ikke andet end ansee det som ønskeligt, om han kunde faae den Understøttelse, som dertil vilde behøves.
 
Christiana den 5te Marts 1877
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i Stortingsarkivet, vedlegg til jr. nr. 133/1877 (før prenta i «Storthingets Forhandlinger», 1877, bd. V, dok. nr. 70), omframt ein kladd og to utkast.
 
- Hans Ross søkte 15. febr. 1877 Stortinget om stipend til å samla inn målføreord som tillegg til NO (orig. i Stortingsarkivet, prenta i Stort. Forh. 1877, bd. V, dok. nr. 9), og fekk tilrådingar frå C. R. Unger, 20. febr. 1877, Ivar Aasen [Br. nr. 341] og Sophus Bugge, 17. mars 1877 (orig. i Stortingsarkivet, prenta saman med I. Aa.s tilråding). H. R. fekk 2000 kr. (jfr. Stort. Forh. 1877, bd. VI a, innstilling nr. 96, s. 318-19, bd. VII, s. 15, og Stort. Tid. s. å., s. 477).
 
- Hans Ross (1833-1914), cand. theol. 1855, målgranskar, sjå merknad til s. 65.1, var ein av hovudmennene i eit lite privat mållag frå 1861 av (sjå merknad til s. 10.1), var med og skipa Det norske Samlaget (sjå merknad til Br. nr. 294) og «Norvegia» (sjå merknad til Br. nr. 393), hadde frå 1877 statsstipend (sjå m. a. «Heidersskrift til G. Indrebø», 1939, s. 64 ff., H. Koht: «Norsk Vilje», s. 131 ff.), gav m. a. ut «Norsk Ordbog», 1895. I. Aa. og fleire stødde søknaden om statstilskot til å prenta denne ordboka (sjå Stort Forh. 1889, VI A, Innst. nr. 155, s. 423-24, jfr. og bd. VII, s. 1590, og IX, s. 52 og 68.
 
- Tillæg] «Tillæg til den Norske Ordbog», i «Nyt Tidsskrift», red. J. Lieblein, bd. 1, 1877, s. 55-68, 207-16, 277-90, bd. 3, 1878, s. 416-31, sjå òg same årg. s. 218-28.
 
- Sjå brev frå H. R. i «Tillegg nr. 1», brev nr. 18 og brev nr. 23.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009