308 Vitskapsselskapet, 5.3.1872

Til Vidensk. Selskab i Trondhjem.
 
Da jeg for længere Tid siden blev underrettet om, at Selskabet endnu ikke havde faaet det andet Hefte af den norske Ordbog, tænkte jeg først at anskaffe et nyt Exemplar af dette Hefte og sende det sammen med det fjerde Hefte, som da snart skulde blive færdigt fra Pressen. Imidlertid indtraf der nogen Forsinkelse, saa at det sidste Hefte først nylig er blevet færdigt til Afsendelse, og tilsidst blev jeg ogsaa gjort opmaerksom paa, at der først burde gjøres en Forespørgsel paa Posthuset i Trondhjem angaaende det manglende Hefte. Det blev nemlig indleveret her den 14de August, og ved senere Efterspørgsel har jeg faaet den Besked, at det blev afsendt herfra med Pakkeposten den 16de August. Det er saaledes noget besynderligt, at det ikke skulde komme rigtigt frem, ligesaavel som det foregaaende og det følgende Hefte; og det vilde derfor maaskee være tjenligst, at det først blev narmere efterspurgt, om ikke den omhandlede Pakke skulde være ankommer til Trondhjems Postkontor i Dagene efter den 16de August. Hvis det da skulde befindes, at Pakken virkelig er bortkommen, faar jeg see til at skaffe et nyt Exemplar i Stedet saa snart som muligt. Idet jeg nu vilde anmode om en naermere Undersøgelse af denne Sag, maa jeg imidlertid bede om Undskyldning for min Dristighed og tillige for den lange Udsættelse, som allerede har fundet Sted og som fornemmelig har sin Grund i den store Travlhed, som jeg nu for en Tid har havt med at affærdige de følgende Dele af den nye Ordbog.
 
Chr. den 5te Marts 1872.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd og eit utkast. Originalen er ikkje på plass i biblioteket åt VS og ser heller ikkje ut til å vera journalisert. 
 
- Den 9. des. 1871 takkar Sven Mosling, sekretæren i VS, for hf. 1 og 3 av NO, og seier at hf. 2 vantar, men opplyser 11. mars 1872 at det er funne.
 
- På ein serskild lapp har I. Aa. notert: «Andet Hefte af «Norsk Ordbog» til Videnskabs-Selskabet i Trondhjem er indleveret paa Pakkepost-Kontoret den 14de August (1871)».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009