165 Vitskapsselskapet, 31.1.1853

Til Directionen for det kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.
 
At jeg har modtaget det Diplom, hvorved den ærede Direction har erklæret mig at være Medlem af det kongelige norske Videnskabers-Selskab, og at jeg derhos ogsaa har modtaget de vedlagte Statuter, erkjendes herved, idet jeg tillige sender den ærede Direction min Tak for denne nye og uventede Hædersbeviisning.
 
Christiania den 31te Januar 1853
 
Ærbødigst
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 11 / 1853, omframt serskild kladd. 
 
- Den 4. nov. 1852 vart I. Aa. vald til medlem av «Det kongelige norske Videnskabernes Selskab». Medlemsbrevet (underskrive av Hans Jørgen Darre, preses, Chr. Petersen, visepreses og Fred. Storm, sekretær), dagsett 12. nov. s.å., vart sendt av sekretæren saman med eit fylgjeskriv, dagsett 16. nov. s.å.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008