112 Vitskapsselskapet, 6.2.1849

Til Directionen for det kgl. norske Videnskabs Selskab.
 
Jeg har troet at burde underrette den ærede Direction om, at Trykningen af min Ordbog nu er paabegyndt, og at det første Ark allerede er færdigt. Med Hensyn til Bestemmelsen af Papiret og Formatet er der foretaget et Par Forandringer, som jeg allerede i mit sidste Brev omtalte, og som jeg efter nærmere Raadførsel med DHr Lange og Unger har fundet hensigtsmæssige, idet jeg tillige antog, at den ærede Direction ikke vilde have noget derimod. Vi besluttede nemlig at bruge norsk Papir, og at indskrænke Antallet af Linierne paa Siden til 60, istedetfor 63, som det oversendte Prøveblad indeholdt. Det norske Papir er, som jeg forhen anmærkede, lidt dyrere end den Sort, som Prøven var tagen af; men ved den omtalte Formindskelse af Linietallet er ogsaa Trykkerlønnen ansat lavere, saa at Prisen for Papir og Trykning tilsammen ikke vil overskride den af Directionen paaregnede Sum. Det vil ellers komme til at gaae noget seent med Trykningen, og der er heller ikke for Tiden nogen Anledning til at haste med samme, da nemlig en stor Deel af Manuskriptet endnu er ufærdigt, at det kan ventes, at Trykkeren med Tiden vil være kommen lige saa langt som Forfatteren. Jeg har anmodet Feilberg og Landmark om, at de ville oversende Directionen Exemplarer af de trykte Ark, efterhaanden som de udkomme. Desuden har jeg tænkt at tilstille DHr Lange, Unger, Keyser og Munch hver sit Exemplar af de udkommende Ark, for at jeg nemlig i den lange Tid, som vil hengaae under Trykningen, kan faae Anledning til at høre en foreløbig Bedømmelse af Arbeidet og derved maaskee indhente adskillige Oplysninger, som kunne benyttes ved Slutningen af Værket.
 
Christiania den 6te Februar 1849.
 
Ærbødigst
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal :
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 14/1849, omframt avskrift i Kopibok nr. 47, og serskild kladd.
 
VS har i brev 15. mars (originalen ligg ikkje mellom Aasens papir, og er heller ikkje omtala i hans Kopibok eller Dagbok, men ei avskrift skal finnast i Kopibok VS, jfr. Øverås s. 62) ingen merknader å gjera til Aasens disposisjonar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008