093 Frederik Moltke Bugge, 14.8.1846

Hr. Rector Bugge!
 
Da jeg ikke fandt  Anledning til at indsende nogen Beretning til Videnskabsselskabet for Halvaaret fra Januar til Juni, og man dog maaskee kunde ønske at vide, hvorvidt jeg er kommen paa mine Reiser, giver jeg mig den Frihed herved at tilstille Dem nogle Linier angaaende denne Sag. Aarsagen til at jeg ikke ved Halvaarets Udgang indsendte nogen Beretning, var deels at jeg da ikke havde Adgang til noget Postaabnerie, deels at jeg syntes, der var for lidet at berette, da jeg først nylig havde begyndt Reisen, og den største Deel af Halvaaret var tilbragt i Trondhjem, hvor mit Arbeide maatte antages at være Directionens Medlemmer bekjendt.
 
Efter Afreisen fra Byen opholdt jeg mig henved en Maaned i Nordmør; derfra reiste jeg til Ørkedalen, hvor jeg standsede i Svorkmo Sogn eller ved Grændsen imellem Ørkedalen og Meldalen; her kom jeg til at forblive lidt over en Maaned (Slutningen af Juni og hele Juli). Derfra reiste jeg da over til Ørlandet, hvor jeg nu opholder mig og agter at forblive en Tid af to eller tre Uger. Derefter tænker jeg at besøge Namdalen, standse der en tre Ugers Tid, og siden begynde Tilbagereisen igjennem de indre Distrikter, hvor et noget længere Ophold vil blive nødvendigt i Midten af Inderøens Fogderie. Til September Maaneds Udgang kan jeg neppe blive færdig uden at fare for overfladisk frem; men til Slutningen af Oktober haaber jeg at kunne komme tilbage til Trondhjem, hvor jeg da vil have Anledning til at give Beretning om Udbyttet af disse Undersøgelser.
 
Det vilde rigtignok være ønskeligt, om de nordlandske Dialekter ogsaa kunde medtages, og jeg har tænkt meget paa at gjøre en Reise til Helgeland idetmindste; men Tiden bliver mig alligevel for knap dertil. Der behøves saa megen Tid til denne Udspørgen og Efterforskning af Sproget, og til at overbevise Folk om, at dette Foretagende kan være til nogen Nytte, at man ved et kort Ophold udretter saa godt som intet, da man aldrig faaer nogen tilstrækkelig Underretning om Sagen, førend man er bleven kjendt og fortrolig med Folk. Paa ethvert Sted kommer man til at blive længere end man havde bestemt sig til, og derved bliver Tiden saaledes udhalet, at man ikke kan see naar Enden skal blive. Jeg anseer det allerede for en stor Lykke, at Arbeidet er kommet saa vidt, og at det i saa lang Tid har gaaet heldigt, og jeg er naturligviis glad over at det lakker mod Enden med denne vidtløftige Omflakning.
 
Da Dampskibet just nu ventes hertil, maa jeg haste med at faae dette Brev afsendt. Dersom der skulde være noget som De fandt nødvendigt at underrette mig om, kunde der maaskee nu være Leilighed dertil, da jeg som før bemærket standser her i Nærheden af Anløbsstedet Beian et Par Uger endnu, eller formodentlig til at Dampskibet næste Gang gaaer nord over.
 
Beian den 14de August 1846.
Iver Aasen.
 
Utanpå: S. T./Hr. Rector F. M. Bugge/a/Trondhjem.
Med Dampskib.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. VS ms. fol. 544, jr. nr. 49/1846 (før prenta i R s. 141142, og facs. av byrjinga og slutten av brevet på innsett, upaginert blad, i Øverås, til s. 48).
 
- Om svar på dette brevet sjå merknad til Br. nr. 94.
 
Bugge freista no og seinare å gjera Aasens arbeid kjent, t. d. ved å prenta utdrag av årsmeldingane frå VS der Aa. fekk serleg omtale. I det prenta utdraget av årsmeldinga for 1846 («Nordlyset» 1847, 21. mai, nr. 41) heiter det at Aa. som ofte har vore omtala i meldingane no er ferdig med sine ferder og sitt målsamlingsarbeid. Arbeidet vil verta fullført i Oslo.
 
- Bugge skriv sjølv ei lenger utgreiing, «Om Almuedialekter» (dagsett Trondheim 18. mai 1846, og prenta i Mbl. s. å. nr. 145, oppattprenta av M. Aarflot i «Postbudet» 1846, 8. juni, nr. 23) der han gjer greie for Aasens arbeid og kjem inn på den ålmenne språksituasjonen i landet (utgr. er m. a. omtala i Øverås s. 46 ff.). Bugges utgreiiing er svar på eit bladstykke «Om Ordbøger over de norske Dialekter» (Mbl. 1846, 14. mai).
 
 Nordmør] I. Aa. var her frå 21. mai til 23. juni 1846, og han skreiv «Oplysninger om Almuesproget i Nordmørs og Fosens Fogderi» (samlinga reinskriven den 20. til 22. okt. same år).
 
 Ørkedalen] Aa. var her frå 25. juni til 8. aug. 1846, og han skreiv «Oplysninger om Almuesproget i Ørkedalen og Guldalen (nærmest efter Sprogarten i Svorkmo Annex)», ferdig i aug. 1846. Til desse handskriftene finst det ymse førearbeid.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008