071 Vitskapsselskapet, 14.9.1844

Til den ærede Direction for det kongelige norske Videnskabers Selskab i Trondhjem!
 
Det har i længere Tid været mit Ønske at kunne fremsende en Prøve paa Beskaffenheden af det Sprog, hvis Undersøgelse har været mig overdraget, saavelsom af Undersøgelsen selv, for at den ærede Direction kunde faae en mere fuldstændig Efterretning om denne Sag, end den som jeg har kunnet give ved de kortfattede Beretninger, som jeg til visse Tider har indsendt. Oversendelsen af et eller andet Arbeide af nogen Vigtighed har forekommet mig særdeles ønskelig, deels til Betryggelse for sammes Opbevaring i Tilfælde af mulige Uheld, hvorved Arbeidet kunde afbrydes eller Materialierne tabes, deels ogsaa for at kyndige Mænd kunde have Anledning til at gjøre sig bekjendte med Arbeidets Plan, og maaskee senere meddele mig sin Mening om Sagen. Da jeg nu er kommen til Ende med Bergens Stift, og Reisens Fortsættelse derhos er bestemt, synes den passende Tid hertil at være forhaanden; og saaledes oversender jeg herved en Grammatik for Almuesproget i Bergens Stift og en Plan for Ordbogens Indretning med Prøve paa samme. Rigtignok ønskede jeg at kunne fremsende en større Deel af Ordbogen, da denne egentlig er den vigtigste Deel af Arbeidet, og da man kun derved kunde give et tydeligt Begreb om hvilket høit Værd vort Almuesprog i Grunden har; men et saadant Arbeide vilde paa denne Tid blive mig for besværligt, uden dog at kunne bringes til nogen Fuldkommenhed, da enhver undersøgt Dialekt giver Anledning til nye Anførelser i Ordbogen og til Forandringer i det allerede Anførte.
 
Med denne Leilighed tilbagesender jeg ogsaa de tre gammelsvenske Bøger, som jeg i forrige Aar fik tilsendte til midlertidig Benyttelse. Idet jeg herved oprigtigst takker for Benyttelsen af disse Bøger, maa jeg tillige bede om Undskyldning for at samme ikke før ere tilbagesendte.
 
Efter den ærede Directions sidste Skrivelse til mig skulde jeg nu ogsaa opgive en Adresse for den nærmere Bestemmelse angaaende min Reises Fortsættelse. Jeg er nu bestemt at opholde mig nogen Tid paa Jædderen i nogen Afstand fra Stavanger, uden dog at kunne vide med Vished paa hvilket Sted mit Ophold kommer til at blive; og saaledes kan jeg herved kun opgive Stavanger Postcontoir som Adresse; imidlertid skal bemeldte Postcontoir, som jeg allerede har underrettet om denne Sag, senere faae bestemt Underretning om mit Opholdssted.
 
Stavanger den 14de September 1844.
Ærbødigst
Iver Aasen
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 78/1844, omframt avskrift i Kopibok nr. 26, og serskild kladd.
 
Prøve] Manuskriptet heiter «Om Indretningen af en Ordbog for det norske Almuesprog 1844» og er i VS joumalisert saman med brevet (jr. nr. 78/1844). Utgreiinga byggjer på eit eldre utkast: «Plan for Indretningen af en norsk Ordbog». Siste luten inneheld «Prøve paa Ordbogens Indretning indeholdende Den første Deel af Ordene under L (Efter Bergens Stifts Dialekter)» [frå La, n.s. til Lavskog, m.] På Br. nr. 71 er det skrive: «De heri nævnte [Skrifter] ere udlaante til Cand. Wullum 22/10 [18]44. tilbageleveret men senere atter 29/5 [1845] til Rector Bugge».
 
Sjå merknad til Br. nr. 86, Br. nr. 91 og Br. nr. 97.
 
 gammel-svenske Bøger] sjå merknad til Br. nr. 51.
 
Jædderen] om ferda gjennom Ryfylkeog opphaldet på Jærensjå R s. 61 ff.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008