069 Vitskapsselskapet, 22.8.1844

Til Direktionen for det k. n. Vid. Selskab i Trondhjem.
 
At den ærede Direktions Skrivelse til mig af 29de Juli sidstleden med indlagde 75 (fem og sytti) Speciedaler, er af mig modtaget, tilstaaes herved.
 
Skaanevigssøen i Søndhordlehn den 22de August 1844.
I. A.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Avskrift i Kopibok nr. 25 og serskild kladd (saman med kladd til Br. nr. 68).
 
Frå no av sender Aa. serskilde kvitteringar for dei pengar han tek mot (jfr. merknad til Br. nr. 68). Desse kvitteringane som kasseraren fekk, ser no ut til å vera komne bort.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008