063 Ludvig J Daae, 4.7.1844

Til Hr. Capt. Daae.
 
Det er nu saa længe siden jeg skrev Dem til, at jeg ikke veed hvad denne lange Forsømmelse skulde undskyldes med, undtagen det skulde være den Omst ændighed, at jeg i lang Tid havde saa godt som Intet at skrive om, og siden i en lang Tid havde formeget at skrive; da jeg nemlig i den seneste Tid har vanket om paa forskjellige Steder og tildeels været langt borte fra Postaabnerierne. Jeg kom nemlig til at vente meget længe paa det som jeg skulde faae tilsendt fra Trondhjem; nogle Bøger fik jeg rigtignok derfra i forleden Høst, men ingen Penge; og dersom jeg ikke havde været saa heldig at logere hos en oplyst Mand, som interesserede sig for min Sag, nemlig Lensmand Brudvig paa Holsen ved Bergen, saa vilde jeg være kommen i en stor Forlegenhed. Først da jeg ved min Halvaarsberetning ved Nytaar havde gjort ret eftertrykkelige Forestillinger i denne Anledning[,] fik jeg endelig Svar og Penge; Aarsagen til, at disse ikke før vare fremsendte var som det hedte i Skrivelsen, at min Beretning for næstforegaaende Halvaar ikke skulde være fremkommen. I dette sidste Halvaar har jeg derimod været i megen Virksomhed (herpaa en Beretning om Reiserne, om Bestemmelsen for næste Halvaar, om Folket og Dialekterne, kortelig efter Brevet til Morits)
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. (saman med kladdar til Br. nr. 61, Br. nr. 62, Br. nr. 64 og Br. nr.65).  / den Omst. /
 
 Brudvig] jfr. merknad til Br. nr. 52.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008