053 Vitskapsselskapet, 26.8.1843

Til den ærede Direction for det kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.
 
Efter den ærede Directions Ønske, hvorom jeg ved Skrivelse fra Hr. Assessor Schwach af 26de Juni sidstleden er bleven underrettet, fremsendes herved en kortfattet Beretning om mine Reiser og Arbeider i Fjerdingaaret fra Slutningen af Marts til Slutningen af Juni dette Aar. At denne ikke før er fremkommen, grunder sig derpaa, at bemeldte Skrivelse først nu er kommen mig ihænde, hvilket tildeels er min egen Skyld, da jeg blot har henholdt mig til Postcontoiret i Bergen, medens imidlertid den Pakke, hvori Brevet var indlagt, var, skjønt addresseret til Postcontoiret, bleven henliggende hos Dampskibsexpediteuren. Med bemeldte Skrivelse har jeg nu modtaget: Haldorsons islandske Ordbog, Molbechs danske Dialektordbog og tre gammelsvenske Skrifter, hvilket var mig særdeles kjærkomment, og hvorfor jeg oprigtigst takker. Rask's islandske Læsebog har jeg efter den ærede Directions Anbefaling selv forskaffet mig.
 
Efter henimod to Maaneders Ophold i Evindvig reiste jeg i Midten af Mai Maaned over til Nordhordlehn, hvor jeg efter adskillige Reiser og kortere Ophold endelig bestemte mig til et varigere Ophold i Mælands Sogn under Hammers Præstegjeld, omtrent i Midten af dette District og i tilstrækkelig Afstand fra Byen, hvilket ogsaa her maatte tages i Betragtning. Mine betydeligste Arbeider have imidlertid været deels Opsamling og Undersøgelse af de i vedkommende Districter forekommende Ord og Former, deels en nøiagtigere Undersøgelse og Udvikling af enkelte Dele af den i forledne Vinter istandbragte søndmørske Ordbog; thi da denne indeholder ikke alene det for Districtet særegne, men ogsaa alle de mere almindelige Ord, Talemaader og Former, er den just at ansee som Grundvolden eller Hovedsamlingen for det hele paatænkte Arbeide. Efter mine Tanker bør nemlig vore Dialekter, uagtet deres Forskjellighed, til Slutning behandles paa een Gang, saaledes at der kun bliver een Grammatik og een Ordbog, dog naturligviis med Oplysninger om alle de vigtigere Forskjelligheder og Forgreninger i Sproget; thi endskjønt en Række af særskilte Ordbøger med tilhørende grammatikalske Oplysninger vel kunde have visse Fordele, vilde den og, som mig synes, have saadanne Uleiligheder, som ikke kunde opveies af Fordelene.
 
Af de Dialekter, som jeg hidtil har kunnet undersøge, kunne de, som herske fra de sydligste Grændser af Romsdalen til de nordligste af Nordhordlehn og de vestligste af Viigs Præstegjeld i Sogn, henføres til een og samme Klasse, da de grammatikalske Former og Udtalens Egenheder for den største Deel ere de samme i dem alle. Det egentlig sognske Almuesprog adskiller sig derimod i flere Henseender fra disse, og er desuden ei ubetydelig forskjelligt fra det nordhordlehnske, saa at det maaskee bliver at henføre til en Klasse af Oplandsdialekterne. Som naturligt er, have dog de sognske og nordhordlehnske Sprogarter meget tilfælles, især i lexikalsk Henseende; vel savne de endeel gode Ord, som findes i de nordenfor herskende Dialekter, men derimod have de ogsaa mange, som mangle i disse, men som dog just ere af det ægte Slags; især synes det Nordhordlehnske at udmærke sig ved en Mængde særegne Ord, som ere de islandske fuldkommen lige.
 
Jeg anseer en Tid af omtrent et Fjerdingaar nødvendig for mit Ophold iNordhordlehn, hvorefter jeg har tænkt at ville reise til Voss og, efter et kort Ophold sammesteds, derfra til Hardanger og Søndhordlehn, samt efter en passende Tids, maaskee et Fjerdingaars, Ophold i disse Districter at begynde paa Christiansands Stift. Hvad den ærede Direction i Anledning heraf muligens vilde meddele mig, bedes addresseret til Bergens Postcontoir.
 
Bergen den 26de August 1843.
Ærbødigst
Iver Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Prenta etter Aasens avskrift (med Aasens påskrift: «Afskrift» og seinare påskrifter i VS: «ad jr. nr. 25/1844 (1843 ?)»,
 
før prenta i R s. 122125). Avskrifta som vart send saman med Br. nr. 57, er teken etter Aasens Kopibok nr. 16, men tekstene er ikkje heilt samsvarande. I Kopibok er det ein del avstyttingar som i avskrifta er skrivne fullt ut. I avskrifta er det òg gjort nokre stilistiske endringar.
 
Jfr. merknad til Br. nr. 49.
 
 een Grammatik og een Ordbog] sjå òg Aasen: «Om en Ordbog over det norske Almuesprog», 1848, s. 60 ff. Sjå òg merknad til Br. nr. 71 og til Br. nr. 111.
 
Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008