051 Conrad Nicolai Schwach, 19.6.1843

S. T. Hr. Assessor Schwach!
 
Paa Grund af den særdeles Godhed og Velvillie, som De har viist mig, giver jeg mig den Frihed herved at tilstille Dem nogle Ord angaaende mine Arbeider og mine Sagers nuværende Tilstand. Jeg er nu for nogle Dage siden ankommen til Bergen, efterat have opholdt mig over fire Maaneder i Indresogn, henved tre Maaneder i Yttresogn, og nu endelig omtr. en Maaned i Nordhordlehn. Udbyttet af mit Ophold i Sogn bestaar fornemmelig i en Samling af Oplysninger om Almuesprogets Forgreninger sammesteds, og disses grammatikalske Former, samt en Samling af omtrent 800 Ord og Talemaader, hvoraf dog kun en mindre Deel kan ansees som særegne for dette Distrikt. Af det Nordhordlehnske har jeg hidtildags samlet omtr. 100 Ord, som deels ikke bruges i de forhen undersøgte Dialekter, deels her have en mærkelig Forandring; dog vil denne Samling ved et fornyet Ophold paa Landet vistnok blive betydelig forøget. Imidlertid vil Udbyttet af nye Ord og Former vel ikke mangesteds blive saa rigt som i Sogn; thi netop ved Grændserne imellem Søndfjord og Sogn findes den største Forandring i Sproget, da en stor Deel af Egenhederne i de nordligere Dialekter her forsvinder, og derimod en ny Karakteer begynder, som vistnok er fælles for mange af de sydligere Distrikters Sprog. Min Plan var nu at gjøre Opholdet i de sydligere Distrikter kortere end det i Sogn, for nemlig at indrette Sagen saaledes at alle vigtigere Dialekter i Landet kunde blive nogenledes undersøgte, og det i en Tid, som ikke maatte blive alt for lang. Under 28de Marts sidstleden afsendte jeg min Halvaarsberetning med nærmere Udvikling af mine Reiseplaner til Videnskabsselskabets Direktion, og opgav Evindvig som Addresse for det forventede Svar samt Understøttelsessummen for næste Halvaar; men efterat jeg havde opholdt mig omtrent syv Uger i Evindvig, besluttede jeg indtil videre at gaae over til  Nordhordlehn, hvorfra jeg dog har givet Postaabneriet i Evindvig Underretning om mit Opholdssted. Da imidlertid intet Svar fra Direktionen endnu er indløbet, er jeg kommen i Tvivl, om den omtalte Beretning virkelig maatte være ankommen til sit Bestemmelsessted. Det var mig meget om at gjøre, at faae Kundskab om, hvorvidt Direktionen maatte bifalde mine Reiseplaner, samt at blive forsynet med Penge, som jeg nu snart vil komme i Mangel for. Jeg er derfor saa fri at henvende mig til Dem med Anmodning om, at De vilde have den Godhed at gjøre Vedkommende opmærksom herpaa, og hvis bemeldte Beretning ikke skulde være indløben, eller maskee ikke ansees fyldestgjørende, at De da vilde give mig en Underretning derom, som saaledes kunde addresseres til Bergens Postcontoir, hvor jeg selv skulde besørge samme afhentet.
 
Jeg haaber, at De undskylder min herved brugte Frihed, og henlever med særdeles Agtelse. Deres meget forbundne
 
Bergen den 19de Juni 1843.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Avskrift i Kopibok nr. 14.
 
I brev frå Schwach 26. juni heiter det at Aasens brev 19. juni «modtog jeg i dette Øieblik ved min Hjemkomst fra en Udflugt paa Landet». Etter pålegg frå direksjonen sender han nokre bøker. Det var: Chr. Molbech: «Dansk Dialect-Lexikon», Kbh. 1841, og tre gamalsvenske bøker utg. av Johan Ernst Rietz (18151868): «Bonaventuræ meditationum vitæ Christi versio suecana», Lund 1842, «En vadstenanunnas bönbok», Lund 1842, og «En syndares omvändelse», Lund 1842. Dei tre siste skulle sendast attende «efter Afbenyttelsen». Aasens brev 28. mars kom fram fyrst i mai og vart lagt fram på fyrste kvartalsmøtet, 24. juni. Direksjonen har «med stor Tilfredsstillelse læst Deres Indberetning». For ettertida kan Aa. senda meldingane ved utgangen av kvar juni og des. I brev til Schwach kan I. Aa. melda frå om adressa si, og pengar vil då verta sende. Samstundes kan han senda arbeidsmelding for dei siste tre mnd. beinveges til dir. «En saadan indeholdes vistnok i Deres Brev til mig; men jeg veed, at Directionen vil sætte Priis paa at faae den stilet direkte til sig». Schwach har før sendt Haldorsen: «Islandsk Lexikon». Brev og bøker tok Aa. mot 26. aug. på dampskipseksp. i Bergen. 
 
- Conrad Nicolai Schwach (17931860), cand. jur. 1818, seinare sakførar i Oslo og Arendal, 1830 2dre assessor i Trondheims Stiftsoverrett, 1848 sorenskrivar i Nedre Telemark (jfr. J. A. Schneider: «Fra det gamle Skien», bd. 1, 1914, s. 326 ff.).
 
Dei fleste brev til S. ser ut til å vera komne bort (jfr. same stad s. 354). S. var sekretær i VS 18311835 og 18421848. I. Aa. møtte S. i 1842 i Trh. (Jfr. Skr. II, s. 119).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008