011 Anders Welle, 3.12.1833

Ærede Ven!
 
Ved den Leilighed, at Medhjælper Ole Øie igaar reiste her forbi, fik jeg at vide, at Ligningen af Skolelønnen er bestemt der i Ørsten at afholdes førstkommende Løverdag. Hvad jeg længe havde tænkt at sende til Ørsten, nemlig Skole-Listerne og til disse nogle skriftlige Bemærkninger, var da ikke end paabegyndt, end sige færdigt. Jeg besluttede da, saa snart som muligt at affærdige Dette, og ved mueligens forefaldende Leilighed at afsende Samme. Listerne og hoslagte skriftlige Bemærkninger, stilede til Skolecommissionen vedlægger jeg saaledes dette Brev til Dem, anmodende Dem om, at De godhedsfuld forelæser de Sidste for Commissionen, saafremt Brevet da skulde være ankommet. Bemeldte Ole Øie forebragte mig, at Flere der i mit District have ytret, at de ikke vil erlægge nogen Løn til Skoleholderen, siden han saa længe er blevet borte fra Ombudet, og saaledes ingen Skoleunderviisning har været at erholde i saa lang Tid for den skolepligtige Ungdom. Han opmuntrede mig tillige at ytre dette for Provsten, hvilket jeg ogsaa ved lykkeligviis forefaldende Leilighed gjorde og fik et ret beroeligende Svar. Thi dette, sagde han, skal du kun lee af; Skoleholderen skal have Løn, umodsagt for den Tid, han har holdt Skole, og hvad der af den lignede Løn skulde blive tilovers, maa komme Skolecassen tilgode. Jeg har da saaledes affærdiget et Overslag af Tiden, hvori jeg har holdt Skole  dette Aar, samt undersøgt Forholdet af den forsømte Tid med den Ikkeforsømte, hvilket herved fremstilles for Commissionen i Haab om gunstig Optagelse . Med Hilsen lever jeg ganske vel. De Gjenstande, hvori jeg nu lærer, er alene Latin; saaledes har jeg nu gjennemgaaet de fem Declinationer, Numeralerne og Pronominerne og begynder nu paa Verberne. Iøvrigt, saavidt det Timelige angaaer, befinder jeg mig brav. Jeg forbliver fremdeles Deres Ven
Iver Andreas Aasen.
 
Herrøe Præstegaard den 3die December 1833.
 
Utanpå: Til  Kirkesanger/Anders Velle/Til Ørstenvig.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. UBO (før prenta i BV s. 1011).
 
S. Aarflot opplyser i eit brev at I. Aa. burde ha skrive til presten Blichfeldt om denne saka, ikkje til A. W. (jfr. òg Br. nr. 38).
 
 Ole Øye] Ola Olson Øye (17841837) medhj. frå 1830, frå Øyahaug i Ørsta (gard nr. 28, bruk nr. 7, skøyte i 1815) som er nemnd i Myklebust: «Ørsta», s. 210.
 
- Skole-Listerne] Til eige bruk har I. Aa. ført «Dag-Bog» og sett opp «Skolelister» for dei to åra (183133) han heldt skule. Desse er innførde på lause ark som han seinare har hefta saman. På grunnlag av desse listene har han venteleg sett opp dei lister m. m. som han sender til skulekommisjonen i Ørsta. Her finn ein namna på husfedrane, namna på borna, opplysningar om kva dei har lese og kva for karakterar dei har fått. Vidare får ein vita kven som har betalt i skulekassa, og kor mykje. I den fyrste skuleomgangen andre året (9. okt. 1832 til 24. febr. 1833) har han til saman hatt 72 born. Det fyrste året gjev han stundom karakterane på latin (bonum, malum, dilectum, ut supra [= som ovanfor], temperat osb.) ved sida av karakterar som: ringe, maadelig, god, meget god. I. Aa. heldt skule 32 veker for året, og årsløna var 8 spd.
 
 Provsten] H. C. Thoresen.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008