Jubelåret 2013
200 ballongar sendt til himmels for Ivar AasenFoto: Ivar Aasen-tunet

Jubelåret 2013

– 2013 blei eit jubelår for Nynorsk kultursentrum, seier direktør Ottar Grepstad.

 – Vi hadde 39 % fleire gjester enn i 2012, inntektene auka med like mange prosent, vi var til stades i heile 54 kommunar med arrangement eller utstillingar, og vi gav ut fleire store publikasjonar enn nokon gong før. Ingen kan rekne med at dette blir vanleg i åra framover, seier Grepstad.

Inntektene auka med 38 % til vel 33,3 millionar kroner, gjestetalet voks med 39 % til 30 300, og institusjonen gjennomførte arrangement eller utstillingar i 54 kommunar i 15 fylke – dobbelt så mange kommunar som året før. Nynorsk kultursentrum hadde i fjor 20 medarbeidarar i heiltidsstillingar i Ørsta, Ulvik og Oslo.

Språkåret verka

– For eit år sidan sa vi at målet er at mange ved neste årsskifte skal vite meir og tenkje annleis om språk i Noreg enn dei gjer i dag. Det slo til, seier Grepstad.

Ei spørjeundersøking Språkåret 2013 og Nynorsk kultursentrum gjennomførte i 2012 og 2013, syner at endå fleire enn før har eit positivt bilete inntrykk av Ivar Aasen, at fleire har teke stilling til spørsmålet om nynorsk og bokmål framleis skal vere jamstilte språk i Noreg, og at fleire synest det er positivt at Noreg blir eit meir fleirspråkleg samfunn.

No arbeider sekretariatet i Språkåret 2013 med å få oversyn over alt som skjedde. Rapporten for Språkåret 2013 skal leverast til Kulturdepartementet seinast 1. mars.

Ivar Aasen-tunet fornya basisutstillinga

I 2013 fullførte Ivar Aasen-tunet ei fornying av basisutstilling.– Utstillinga byd no på meir om språk i heile verda og om nynorsk gjennom nye opplevingar for fleire sansar. Vi har utvida utstillinga både i breidda og djupna på det same arealet, seier dagleg leiar Gaute Øvereng i Ivar Aasen-tunet.

Frå Ivar Aasen-tunet kom det i 2013 både ei ny temautstilling om Ivar Aasen, ein biografi som blei trykt i tre opplag, ein bibliografi over Ivar Aasens publiserte skrifter, og både bøker og andre skrifter om språk. – Det faglege aktivitetsnivået har vore høgt lenge, men aldri har vi gjort meir enn i Språkåret 2013, seier Øvereng.

Olav H. Hauge-senteret opnar for fullt

No ligg alt til rette for at Olav H. Hauge-senteret i Ulvik opnar med eit komplett tilbod laurdag 10. mai 2014.

– Tidsskjemaet er stramt, men no er alt klart for å produsere basisutstilling i Hauge-senteret. Vi er i sluttforhandlingar med ein norsk produsent og reknar med å signere kontrakten om kort tid, seier dagleg leiar Geir S. Netland i Hauge-senteret.

Allkunne og seks andre nettstader

Dotterselskapet Allkunne AS lagar digitalt kvalitetsinnhald på nynorsk og er eitt av to redigerte leksikontilbod på norsk. I tillegg driv Nynorsk kultursentrum fem andre nettstader som alle blei bygde om på ny plattform i 2013. I 2014 etablerer Nynorsk kultursentrum også ein ny nettstad for Ulvik poesifestival.

– Det vil seie at det blir jamt lettare for publikum å nå oss, anten dei søkjer fagstoff, informasjon eller er på ein digital handletur, seier Ottar Grepstad.

Større krav til vertskommunar og vertsfylke

Med 20 heiltidsstillingar er Nynorsk kultursentrum blitt ei mellomstor bedrift. – Vi har fleire tilsette enn nokon rekna med då institusjonen blei skipa for 20 år sidan, vi driv med meir enn nokon tenkte den gongen, og vi har ansvar og plikter fleire stader i landet. Det stiller nye krav til verksemda vår, seier Ottar Grepstad

– I 2013 auka vi eigeninntektene med 10 %, men omfanget av verksemda vår utfordrar rolla til både vertskommunar og vertsfylke. Stortinget har i fleire år gitt oss auka driftsmidlar. Samstundes har vi greidd å auke andre inntekter endå meir. Det er ei god investering å satse på oss, seier Grepstad.

 

Nynorsk kultursentrum 2013

• Arrangement og utstillingar i 54 kommunar i 15 fylke: Alstahaug, Averøy, Bergen, Bærum, Eidsberg, Flora, Fredrikstad, Førde, Gjemnes, Gloppen, Hamar, Haram, Harstad, Haugesund, Herøy, Høyanger, Hå, Jølster, Karmøy, Kristiansand, Kristiansund, Lindås, Lom, Midsund, Molde, Nord-Aurdal, Norddal, Oslo, Randaberg, Rauma, Rindal, Sandefjord, Sandnes, Sandøy, Sauda, Sauherad, Skodje, Stavanger, Steinkjer, Stjørdal, Stordal, Stranda, Stryn, Sykkylven, Time, Trondheim, Tysvær, Ullensvang, Ulvik, Vanylven, Vestnes, Vinje, Volda, Ørskog, Ørsta, Ål, Ålesund, dessutan Stockholm

• 30 286 gjester på arrangement og utstillingar, og 187 000 unike nettstadbrukarar

• Sidan opninga av Ivar Aasen-tunet i 2000 har nær 3,6 millionar menneske brukt tenestene frå Nynorsk kultursentrum, som har hatt arrangement eller utstillingar i 146 kommunar i inn- og utland

• 23 stiftarar, mellom dei alle vestlandsfylka, heile målrørsla og mange universitet og høgskular

• 17 fast tilsette og 3 prosjektmedarbeidarar i full stilling, og om lag 40 deltidstilsette

 

• Eig og driv Ivar Aasen-tunet, Olav H. Hauge-senteret, Dei nynorske festspela, Ulvik poesifestival og fem nettstader

• Eig og driv det allmenne nettleksikonet Allkunne og er medeigar i Norsk Barneblad

• Forvaltar Vinjefondet for nynorsk i pressa, på oppdrag frå Kulturdepartementet

• Leier arbeidet i Nynorsk Forum og i det nasjonale Litteraturnettverket