1840 januar-mars

Januar
Aaret begyndte med koldt og tørt Veir. Fra 29. December var en Skosne liggende.
5. Et Snefald, som her lagde en halv Alen, men paa en Miils Afstand indenfor og ligeledes udenfor, havde lagt saa godt som Intet til den forrige Sne.
9. til 13. Sick in the head, and not quite fresh in the stomach.
9. til 17. Mildt og Tøveir. De sidste Dage Regn og Storm. Iisbrud i Elvene
18. Læst Semilassos Reise i Afrika med megen Deeltagelse og Interesse, samt Agtelse for Forfatteren. Reading the last accounts on the fate of the author, became I for some time attacked of melancholy. With later meditations, it appeared [to] me, as the account himself was much like a satire and to this time I am doubtful, concerning the right meaning of the end of the story.
20. og 21. Snefald. Siden koldt Veir, der dog snart forandrede sig.
22. LæstSkuespillet "Fyrste og Page" med flere Poesier af Paludan-Müller.
24. En sterk Storm.
25. Storm og Regn.  
25. It could be good, if one  to a memory for the future, sometimes had written  his reflections on his  present state, and his intentions for the coming time. In a monoton and unmoved life, as mine, one has nothing for the memory, but dreams and projects for coming years; and also of those is the most vain and inconstant. It which in long time have been my plan of living, was that I  should either be any years  by a man of state and merit any money, or with another employment acquire so much, that I  could become able to buy a piece of earth, upon which I thereafter would arrange mine affairs after mine own head. My botanical tours and works had also such an intention, besides the pleasure which such undertakings have in themselves. But the hope to get any gain with this kind of speculation, appears me dayly more and more false; and with my present way of living to gain the help of money, which I might have to an entreprise after my mind, it would come so late, that one could say after the proverb: The cow dies, while the grass thriwes [!]. Besides it is an unamiable work, which I soon would deposite, if I could; for my nature [!] is not to teach children to read. Mine inclination to freedom and independance does, that I have not mind to stand long time in the serving by the others; and yet I see well, that this after the circumstances is alone the secure way to any happiness. To be his own husband; to have his own house, to cultivate new acres, new meadows, to plant herbs and trees, to make inventions for sparing of time and work, to be a citizen in state and have a "votum" in the congregation; those thoughts occupy me often; but what shall a poor rogue do? He may hope and make himself used with to see his hope being false.
27. til 30. Angreben af Rosen (Erysipelas), og især syg i Halsen. For Bestemtheds Skyld maa her anføres, at Navnet Rosen, som det bruges af Menigmand, betegner to Sygdomme, først, en Hævelse og Rødhed, der sætter sig omkring udvortes Beskadigelser paa Legemet; andet, en Tunghed, Mathed og Ildebefindende, der yttrer sig i selve Legemet. Det sidste Tilfælde er meent i nærværende "Bulletin". Denne Omstændighed havde ellers en vis mærkelig Virkning, som jeg ei kan afholde mig fra at optegne; nemlig at jeg i disse Dage ikke spenderede mere af det uundværlige Petum optimum end en 3-4 Drag een Gang om Dagen; omendskjønt jeg før i lang Tid havde gjort et Offer til Kedsomheden af dette Slags, idetmindste 7 Gange daglig, og det i betydelige Kvantiteter. Men jeg har af gode Grunde besluttet at føre mig den paakomne Standsning til Nytte, og ikke luxuriere saa meget med denne Artikel. 27. til 31. Jevnt Snefald og Snefog. Her paa Stedet er nu vel 1 Alens Sne liggende, og tildeels derover.
 
Februar
1.Faaet tillaans Müllers Zoologia danica.
3. En stærk Storm. Siden mildt og Tøveir.
7. og 8. Meget stærk Storm. Siden meget mildt Veir, dog oftest stormende. Marken paa somme Steder tøet.
16. Veirforandring. Stille og koldt.
Fra 18. til 25. stærk Kulde. De følgende Dage noget mildt. I Slutningen af Febr. omskrevet og forøget et Register over søndmørske Ord.
 
Marts
2. Fundet Hanblomster af Graa-Aaren med fuldkomment Sædstøv. Til den 7. fordetmeste tørt og mildt Veir. I disse Dage forfærdiget et Fragment af en Ordbog, som Bilag til min Fremstilling af det søndm. Almuesprogs Bygning.
6. og flere Dage, syg i den venstre Halvdeel af Hovedet, og især i Tænderne. In the beginning I thought, it was an effect of too much use of petum optimum (for I confess, that I kept not the good resolution, which I took latest in January); but later I found, that it could not be the cause. I have else, expect the little interruptions, which before are mentioned, been quite fresh in a time of half a year, since I also have been delivered from an outward illness, of which I before was importuned.
8. til 11. Regn.
Natten til den 13. Storm, Torden og Lynild; derefter Sne.
14. Et lidet Snelag.
17. Atter Regn. Heldigt Torskefiskerie ved Øerne.
19. om Aftenen en frygtelig Storm.
20. atter Snee.
19. faaet et Sølvlommeuhr hos Captein Daae.
20. til 23. Snefald. Derefter klart Veir og fortræffeligt Føre til den 29.
30. og 31. Vestenvind, Sne og Slud.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- [H. v. Pückler-Muskau:] «Semilasso's Reise i Afrika», i «Tidsskrift for Reisebeskri­velser», 1-2, Kbh. 1838.
- Teksta frå og med «samt Agtelse for» til og med «of the story», og den eng. teksta under 25. jan., 6. mars og sist i des. 1840 er i ms. sett strek over.
- Fr. Paludan-Müller: «Fyrste og Page» i «Poesier», bd. 2, Kbh. 1838.
- Otto Fr. Müller: «Zoologia danica» 1-4, Kbh. 1777-1806.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009