1840 april-juni

April
4. Hele den forløbne Uge var jeg atter plaget af Ildebefindende i den venstre Halvdeel af Hovedet, især i Tænderne.
6. I disse Dage læst adskilligt i Bladet Hermoder. Fiskeriet ved Øerne har været usædvanlig heldigt.
Til den 8. Ustadigt Veir, deels Sne, deels Tøveir.
9. Idag døde Johan Daae paa Molde efter en lang og streng Sygdom. En stærk Feber eller Sot har i denne Vinter gaaet omkring i Romsdalen og tildeels ogsaa hos os, hvorved adskillige ere døde, og hvis Offer ogsaa denne ædle og udmærkede Yngling er bleven. Hans Paarørende sørge dybt over hans Tab, og Enhver der kjendte og forstod hvad han allerede var, og hvad han fremdeles kunde blive, vil sørge med dem.
10. en Storm.
11. Stærk Regn.
13. Markerne ere nu paa Solsiden aftøede. Aaren og Hatlen bære fuldkomne Blomster.
17. Læst Skottetoget af  J. S. Wang.
20. og 21. Læst et Par Hefter af Tidsskrift For Sandhed. Fra 12. til 21. (i hvilken Tid Paaskehelgen indfaldt) udmærket smukt Veir.
22. til 26. Megen Regn. Jorden er usædvanlig opblødt og fuld af Vand, og Elvene ere meget store.
27. Solskin og Varme. Engene blive grønne. Selljen og Espen blomstre, Humbler og Papilioner vise sig. Til de nu blomstrende Planter maa ogsaa Kræklingen henregnes.
30. Atter megen Regn. Læst "Brage og Idun, Sommerheftet 1839". I disse Dage ogsaa læst"Calabreseren" af Belani.
 
Mai
1. Faaet "Fransk-engelsk-tydsk-norsk Parleur" til Foræring af Kapt. Daae.
4. til 5. Kulde og Snee.
Til den 13. Nordenvind og stærk Kulde. Al Vegetation er standset, og al Plantning er til intet, da Jorden hver Nat ligger snehvid af Riim.
13. til 17. Mildt Veir, men tørt. Planter, som nu blomstre, ere: Primula, Anemone, Oxalis og Viola palustris.
Den 15. det første Søbad.
17. Regn, som nu var meget kjærkommen.
19. og 20. Slud og Sne. Siden kold Luft med hyppig Regn og Skodde, samt Sne i de høiere Egne.
24. Læst Wollert Konows Breve. De følgende Dage læst Moriz's græske Mythologie.
Til den 30. meget koldt. Veiret i denne Maaned har været meget hinderligt for Vegetationen.
28. by the table of God.
 
Juni
1. Maaneden begynder med Søndenvind og mildere Veir. Væxter, som nu blomstre, ere Hovsoleie (Caltha), Løvetand, Anemone, Ribs, Pors, Azalea (i det Lave), Arabis thaliana (som jeg nu har fundet her paa Stedet), Viola canina, Eriophorum, Luzula pilosa, Scirpus cæsp. og nogle Arter af Carex.
Fra den 3. Klar Himmel og stærk Varme.
7. (Pintsedag). Det overordentlige varme Veir har gjort en overraskende Forandring og drevet al Væxt utrolig fremad. Skoven staar nu i sit fulde  Løv, Græsset og Kornet gjør stor Fremgang med hver Dag; Hæggen, Kirsebæ[r]træet, Æble- og Pæretræerne staa snehvide af Blomster. Engene ere beprydede med Kaltaer, Løvetand og Anemoner. Desuden blomstre  Alchemilla vulg. & mont., Hundefiol  og Viola tricolor., Anthoxanthum, Cardamine prat., Ranunc. acr., Veronica  serp., Pedicularis sylv., Ajuga pyr., Andromeda pol., Erica cær., Blaabær, Myrebær, Ask, Rhodiola. Samme Dag (eft. Kl. 5) til Fjeldmarken ved Apelsæt for i rette Tid at finde nogle Planter, som jeg i forrige Aar kun fandt afblomstrede. Jeg traf nu virkelig Ranunculus ficaria og Tussilago farfara m. fl. i fulde Blomster, og fandt desuden en ny Ranunkel, som maaskee er Ran. auricomus. Det klare Veir varede til den 10. Planter, som nu i de sidste Dage sees  at blomstre ere foruden de anførte: Ranunculus acris,  Plantago lanc., Cochlearia, Potentilla  ans., Triglochin mar., Bukkeblad, Pingvicula, Skrubbe, Trientalis, Geranium sylv., Tormentilla, Liliekonval, Blokkebær, Ophrys cord., Poa ans., Scirpus pal. 10. Fugtigt og taaget.
11. Regn med Kulde og Sne i Fjeldmarkerne.  
13. (eft. Kl. 6) til Apelsæt og Storvigmarken for at hente Fjeldroser og Kongelys til Plantning. Ramsen blomstrer i stor Mængde. Andre Væxter, som staa i Blomstring ere: Stellaria nemorum, Asperula, Lychnis sylv., samt Rhodiola og Multebær. Almen bærer allerede Frugt. Det vaade og kolde Veir varede til den 15.
16. Klart og varmt.
17. til 21. Afvexlende Veir, meest regnfuldt og taaget.
22. til 24. ligeledes.
24. Sanct Hanses Aften og Dag var dennegang til liden Fornøielse, formedelst det ubehagelige Veir, da Skodden omgav alle Bjerge, og Regn idelig nedstrømmede. Græsvæxten i Markerne har ellers i denne Tid havt stor Fremgang, deels formedelst Sneens tidlige Forsvinden, deels formedelst den hyppige Væde. Væxter, som nu staa med Blomster, ere: Fure, Rogn, Taagebær, Blokke- og Tytebær, Alsine, Montia, Myosotis arv., Cerastium*, Veronica serp.*, Alchemilla vulg.*, mont.*& alp., Ranunculus acris*, rep. & platan., Geum riv., Potentilla ans.,Tormentilla*, Jordbær, Lychnis sylv., Geranium sylv.*, Trientalis*,Skrubbe*, Armeria, Pyrola unifl., Convallaria maj.*& bif., Apargia, Hieracium auric., mur. & lanatum I. (Herb. 280). Gnaphalium dioic., Chærophyllum, Jordnød, Karvi, Kokleare*, Lotus, Ajuga*, Pedicularis pal., Melampyrum prat. & sylv., Viola can.*, Pingvicula*, Orchis mac., Rumex acet., Polygonum viv., Triglochin mar.*, Plantago mar., Juncus fil., Luzula max. og flere Græsarter. 26. Paa Skodje og i Vaagen blomstre: Viola tric., Orchis mac., latif. & conopsea, Polygala, Tofieldia (den sidste i stor Mængde). Tildeels og Trifolium prat., saa det maaskee ikke er ganske Løgn, hvad Frimann siger i sin Sancthans-Aftens Sang: "Jeg vil binde i en Krands: Tiritungen, Rødkollen, Blaaklokken, Soleien". Men at Klokken anføres blandt disse, er idetmidste hos os, ganske urigtigt.
27. Paa Apelsætfjeldet blomstrer: Azalea, Carex sax., paa søndre Side af Fjeldbruen: Dentaria bulbifera (hvoraf jeg nu fandt fuldkomnere Exemplarer end forrige Aar paa et lavere Sted), Paris, Ranunc. platan., Geranium o. fl. 28. Paa Ørskoug staar den Skjærmplante som i mit Herbar. har No. 99 (Chærophylloides), i fuld Blomster. Pulmonaria mar. begynder at blomstre. Faaet tillaans 2 Bind af det kjøbenhavnske naturhistoriske Selskabs Skrifter.
* Merknad Aasen: de med * betegnede ere ogsaa før anførte./> 
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- «Hermoder», 1-12, Kra. 1821-27.
- Johan Chr. H. Daae (1821-40), eldste son til kapt. L. D., elev på Molde skule.
- Johan S. Wang: «Skottertoget» 1-2, Chra. 1836-37.
- «For Sandhed», 1-6, Kbh. 1798-1802.
- «Brage og Idun», ved Fr. Barfod, 1-5, Kbh. 1839-42.
- H. E. R. Belani: «Calabreseren», Kbh. 1836.
- A. J. Bergström, P. Treschow Hansen og C. R. Unger: «Parleur», Chra. 1839 (56).
- W. Konow: «Breve», Chra. 1839.
- Karl Ph. Moritz: «Den græske og romerske Mythologie», Kbh. 1805.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009